سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد

چکیده

موضوع تعارض شغلی در حرفه‏ی پرستاری از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است و مدیریت تعارض نیاز به مهارت‏هایی دارد که پایه و اساس احساسی دارند. از این رو پرستاران باید چگونگی مدیریت تعارض را به طور اثربخش فرا بگیرند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع بوده که چه رابطه‏ای بین هوش هیجانی و سبک‏های مدیریت تعارض در بین سرپرستاران بیمارستان میلاد وجود دارد. پژوهش حاضر مطالعه‏ای کمی است که بر روی 55 سرپرستار از بیمارستان میلاد در سال 1388 انجام شد. برای جمع‏آوری اطلاعات از دو پرسش‏نامه‏ی بسته‏پاسخ که بر اساس مقیاس پنج گزینه‏ای لیکرت تنظیم شده بود استفاده گردید. هوش هیجانی توسط پرسش‏نامه‏ی «سایبر یا شرینگ» با پایایی 84 درصد و سبک‏های مدیریت تعارض به وسیله‏ی پرسش‏نامه‏ی «رابینز» با پایایی 81 درصد سنجیده شد. داده¬های به دست آمده از این ابزار توسط روش‏های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شامل میانگین، آزمون کالموگراف‏ـ‏اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. سبک همکاری با میانگین 85/11 و سبک مصالحه با میانگین 16/11 سبک‏های غالب در حل تعارضات بود. بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض رابطه‏ی مثبتی با سطح معنی‏داری 01/0 وجود داشته. 16 درصد از پراکندگی متغیر مدیریت تعارض توسط پنج متغیر مستقل هوش هیجانی «توجیه» شد. بین خودآگاهی و سبک همکاری با 99 درصد اطمینان رابطه‏ی مثبت و معنی‌داری وجود داشت و نتایج این تحقیق نشان داد که هوش هیجانی پرستاران در چگونگی مدیریت کردن تعارضات مؤثر است و پرستاران سبک همکاری و مصالحه را ترجیح می‏دهند. مطالعاتی از این دست می‏تواند در جهت افزایش بهره‏وری نیروی انسانی و در نهایت، سازمان مورد استفاده‏ی مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and collaboration and compromise styles among head nurses in Milad hospital

چکیده [English]

Work conflict is a major issue among nurses and conflict management requires emotion-based skills. Thus nurses need to learn to manage conflict effectively. The purpose of this study was to examine the relationship between emotional intelligence (EI) and conflict management styles among head nurses in Milad hospital. 55 head nurses of Milad hospital went through a quantitative study during the year 1388. Data was gathered by two 5-point Likert scale questionnaires. The questionnaire used for EI was "Sieber or Shrink" questionnaire with 84 percent reliability, and conflict management questionnaire was "Robbins" questionnaire with 81 percent reliability. Data was analyzed by descriptive and inferential statistics, including mean, Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation, and multiple regression methods. Cooperation (mean = 11.85) and compromise (mean = 11.16) styles were the most prominent conflict-handling styles. EI was positively correlated with conflict management. Self-awareness and cooperation style were positively correlated. The results of the study show that nurses' EI influences their conflict management styles and that nurses prefer cooperation and compromise styles. Such studies can be useful for managers in order to improve human resource productivity in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • Conflict management
  • cooperation
  • compromise
  • emotional intelligence
فرزانه فرزادنیا (1389) سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد سال 4 (شماره 19), 119-134 Farzaneh Farzadnia (2011) The relationship between emotional intelligence and collaboration and compromise styles among head nurses in Milad hospital volume 4 (number 19), 119-134