رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط

چکیده

با توجه به رشد تحقیقات در زمینه‏ی پیامدهای سازمانی هوش هیجانی و همچنین اهمیت نقش مدیران در تعارضات بین آن‏ها و کارکنانشان، هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنانشان در شرکت‏های کوچک و متوسط است. 42 مدیر و 230 کارمند از هشت شرکت کوچک و متوسط ایرانی در این تحقیق مشارکت داشتند. برای تعیین سبک مدیریت تعارض کارکنان، از پرسشنامه‏ی OCCI و برای ارزیابی هوش هیجانی مدیران، از دو پرسشنامه‏ی ESCI و TMMS استفاده شده است. تحلیل عاملی اکتشافی برای مشخص نمودن عامل‏های اصلی و تحلیل واریانس برای آزمون توافق گروهی در سطح فردی (کارکنان) اجرا شد. رگرسیون چندگانه برای تعدادی از متغیرها در سطح گروهی (مدیران) و برای سایر متغیرها در سطح فردی، به طور جداگانه صورت گـرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بر خلاف انتظار، سبک‏های حل مسئله و اجتناب کارکنان در سطح گروهی و سبک‏های پافشاری و نشان دادن بی‏تفاوتی آن‏ها در سطح فردی، هیچ رابطه‏ی معنادار آماری با ابعاد مختلف هوش هیجانی مدیران ندارند. با تـوجه به نتایج این تحقیق، به نظر می‏رسد در تعارضات بین مدیران و کارکنانشان، هوش هیجانی مدیران نمی‏تواند تعیین‏کننده‏ی سبک مدیریت تعارض کارکنانشان باشد. در نتیجه تأثیر عوامل دیگری مانند ویژگی‏های فردی کارکنان، موقـعیت تعارض یا سایر ویژگی‏های مدیران در تحقیقـات آینـده قابـل بررسـی است، چنانچه در این تحقیق نیز رابطه‏ی مثبت معنادار آماری بین سبک پافشاری کارکنان و سابقه‏ی کاری آن‏ها مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between supervisors' emotional intelligence and their subordinates' styles of conflict management in SMEs

چکیده [English]

This study aims to explore the relationship between managers' emotional intelligence and their subordinates' conflict resolution style in SMEs. A group of 42 managers among 230 employees from 8 small and mid-size enterprises in Iran completed the survey questionnaire. The questionnaire measured employees' conflict resolution style using OCCI scale and mangers' emotional intelligence using ESCI and TMMS scales. Exploratory factor analysis, analysis of variance, and multivariate regressions were used to analyze the data at individual and group level. Findings show that though hypothesized, employees' problem solving and aggression styles at group level and their nonconfrontation and convenience styles at individual level had no significant relationship with managers' emotional intelligence dimensions. Based on findings of this research, managers' emotional intelligence plays no significant role in conflict management style of their subordinates. Though not hypothesized we found a significant relationship between convenience style and tenure. Therefore, other factors like personal characteristics, conflict situation, and other characteristics of managers should be addressed in future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict management
  • emotional intelligence
  • SMEs
آفرین پیرزاده* سید بابک علوی (1389) رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط دوره 5 (شماره 20), 27-50 Afarin Pirzadeh Babak Alavi The relationship between supervisors' emotional intelligence and their subordinates' styles of conflict management in SMEs Volume 5 (Number 20), 27-50