آموزش‏های ایمنی، حمایت سازمانی ادراک‏شده برای ایمنی و رویدادهای مرتبط با ایمنی

چکیده

در ادبیات پژوهشی به سازه‏ی حمایت سازمانی ادراک‏شده (POS) توجه زیادی شده است. با وجود این، در زمینه‏ی ایمنی به این سازه توجه چندانی نشده است. هدف پژوهش حاضر پر کردن این کمبود پژوهشی، بر مبنای دو پیش‏فرض است: (1) حمایت سازمانی ادراک‏شده برای ایمنی (POSS) به طور مثبتی با رویدادهای مرتبط با ایمنی مرتبط است؛ (2) فراهم‏آوری آموزش‏های ایمنی ادراک کارکنان را از حمایت سازمانی افزایش می‏دهد. داده‏های مربوط به دو پرسشنامه‏ی حمایت سازمانی ادراک‏شده و رویداهای مرتبط با ایمنی، از نمونه‏ی متعلق به جامعه‏ی آماری کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در تابستان و پاییز سال 1389، به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای گردآوری شد. داده‏ها با استفاده از فنون کوواریانس و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش از فرضیات ما حمایت کرد. یافته‏ها پیشنهاد می‏کند که کاهش رویدادهای مرتبط با ایمنی به وسیله‏ی بهبود ادراک کارکنان از حمایت سازمانی می‏تواند منجر به کاهش حوادث، آسیب‏ها و مرگ و میرها در سازمان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety Training, Perceived Organizational Support for Safety and Safety-related Events

چکیده [English]

The concept of perceived organizational support (POS) has received considerable attention in the literature. However, little attention has been paid to this construct within safety field of study. This study is designed to fill the void in our knowledge about the relationship between perceived organizational support and safety. This study is based on three premises: (1) Perceived organizational support for safety (POSS) is associated with safety-related events, (2) providing safety training increases workers’ perception of organizational support. A sample of employees working in a large manufacturing firm, Isfahan Steel Company, completed the survey questionnaire. The questionnaire included perceived organizational support for safety and safety-related events measures. Data were analyzed using ANCOVA and correlation analyses. Results provided support for the research hypotheses. Findings suggest that improving employees’ perception of organizational support decreases safety-related events which in turn can reduce the frequency of accidents, injuries, and fatalities in the organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety training
  • Perceived organizational support for safety
  • Safety-related events
  • Occupational injuries
فریبا کیانی حسین سماواتیان سیامک پورعبدیان (1389) آموزش‏های ایمنی، حمایت سازمانی ادراک‏شده برای ایمنی و رویدادهای مرتبط با ایمنی دوره 5 (شماره 20), 89-111 Fariba kiani Hossien Samavatyan Siamak Pourabdian Safety Training, Perceived Organizational Support for Safety and Safety-related Events Volume 5 (Number 20), 89-111