آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404

چکیده

هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404 است. این پژوهش به ترسیم تصویری کلان و سازگار از آینده‌های باورپذیری می‌پردازد که می‌تواند پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی و ابعاد مختلف آن را متأثر سازد؛ به این ترتیب لازم است ابتدا سناریوهایی کلان در خصوص آینده‏ی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی تصویر شود و سپس در هر یک از سناریوهای کلان تدوین‏شده، وضعیت پاسخگویی و ویژگی‌های آن، تحلیل و به پرسش‌های پژوهش در هر یک از سناریوها پاسخ داده شود. جامعه‏ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران هستند. برای گردآوری داده‌ها از دو نوع پرسشنامه‏ی تأثیرات متقابل و عدم‌قطعیت، مصاحبه‏ی نیمه‌ساختار‏یافته، مطالعات آرشیوی، بررسی اسناد و مدارک، پانل تخصصی و مطالعات اکتشافی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش توانمندی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران و مشارکت عمومی مردم در فعالیت‌های غیردولتی دو عدم قطعیت پیش‌روی این سازمان‌ها در ایران 1404 است. موضع‌گیری دولت، نقش سازمان‌های غیردولتی در تقویت توانمندی خود و آگاهی مردم در خصوص مشارکت در فعالیت‌های غیردولتی بر آینده‏ی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی تأثیر‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresight of Iran Health & Hygiene’s NGOs Accountability

چکیده [English]

The purpose of this study is to foresight accountability of Iranian NGO in Health and Hygiene field. Data of this study was collected via cross-impact questionnaire, Uncertainty questionnaire, Semi- structural interviews, expert panels & explanatory studies. The first step is to review literatures and determine the key factors and cross impacts of them in the primary questionary. After cross impact analysis of primary questionary by structural analysis, we indicated the uncertainties of Irananian NGOs. This method is completely expert based and finally we write scenarios by the expert panels and interviews.
The study’s finding shows that NGO’s empowerment and public participation in NGO’s activity are the main uncertainties which our Iranian NGS’s will involve in future. Governmental approaches, NGO’s role in empowerment & public awareness will affect the accountability of Iranian NGO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Study
  • Accountability
  • Health and Hygiene NGO’s
شمس‌السادات زاهدی* نگین خانلو (1390) آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404 سال 6 (شماره 21), 47-76 Shamsolsadat Zahedi Negin Khanlou (2012) Foresight of Iran Health & Hygiene’s NGOs Accountability volume 6 (number 6), 47-76