مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران

چکیده

جهانی‏سازی، افزایش مقررات سازمان‏های دولتی و غیر‏دولتی و فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست‏محیطی باعث شده است سازمان‏ها به بررسی اقدمات لازم جهت به‏کارگیری مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست‏محیطی و اقتصادی بپردازند. مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز، یکپارچه‏کننده‏ی مدیریت زنجیره‏ی تأمین با الزامات زیست‏محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرایندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره‏وری مصرف انر‍ژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره‏ی تأمین است. در این مقاله به شناسایی مقتضیات (محرک‏ها ، موانع ، اقدامات و نتایج ) لازم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران پرداخته شده است. سپس اقدامات لازم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز، استخراج شد و این اقدامات برای نهایی شدن از طریق پرسشنامه به نظر‏سنجی خبرگان گذارده و در نهایت اقدامات اجرایی به کمک روشTOPSIS فازی اولویت‏بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Supply Chain Management within Iranian Automobile Industry

چکیده [English]

Today, environmental issues such as ozone depletion, air and water pollution, global warming, jungles demolition, acid rains, etc. are among the most serious threats to human beings lives. In the field of business and management, the role of organizations in society has changed and they have become more responsible to minimize their effects on the environment. Green supply chain management integrates supply chain management with environmental management system in all stages. This paper aims to describe some aspects of green supply chain management including sustainable and green supply chain management and GSCM drivers, practices and performance within Iranian automobile industry. We conducted a survey to collect data from automobile enterprises in Iran. Data from the GSCM practices in Iranian automobile industry are ranked using fuzzy TOPSIS decision making method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain management
  • Environmental sustainability
  • Green supply chain management
  • Iranian automobile industry
لعیا الفت* علی خاتمی فیروز‏آبادی** روح‏الله خداوردی (1390) مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران سال 6 (شماره 21), 123-141 Laya Olfat Ali Khatami Firouzabadi Roohollah Khodaverdi (2012) Green Supply Chain Management within Iranian Automobile Industry volume 6 (number 21), 123-141