طراحی الگوی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت سازمان‏های پژوهش و فن‏آوری در ایران (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

چکیده

در سیر تکامل سیاست‏گذاری علم، فن‏آوری و نوآوری، چارچوب¬های نظری مختلفی تجربه شده است که تکامل‏یافته‏ترین آن‏ها، رویکرد نظام نوآوری است. نظام نوآوری هر کشور در برگیرنده‏ی نهادهایی است که در فرایندی تعاملی عملکرد نوآورانه‏ی یک کشور را تعیین می‏کنند. در نظام نوآوری هر کشور سازمان¬های پژوهش و فن‏آوری نقش قابل توجهی در ایجاد و حمایت از توسعه‏ی فن‏آوری بر عهده دارند. این سازمان¬ها نقش حلقه‏ی واسط را بین دانشگاه، صنعت و دولت ایفا می‏کنند و بخش مهمی از زیر‏ساخت‏های توسعه‏ی علم، فن‏آوری را و نوآوری تشکیل می‏دهند. اغلب کشورها از چنین سازمان‏های مستقل، عمومی یا نیمه‏دولتی، مأموریت‏گرا (به شکل شفاف یا تلویحی) و غیرشرکتی که تحت حمایت مالی دولتند و در عین حال به دنبال جذب مشتریان دیگر نیز هستند، برخوردارند. هدف این مقاله ارائه‏ی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت جهاد دانشگاهی به مثابه یک سازمان پژوهش و فن‏آوری ملی است. به همین منظور پس از مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، الگوی مفهومی تدوین و سپس با استفاده از تکنیک‏های تحلیل عاملی و مدل‏سازی معادلات ساختاری مدل نهایی ارائه شد. طبق نتایج کسب‏شده از این پژوهش، مشخص شد که تمام مؤلفه¬های شناسایی‏شده در ادبیات پژوهش در موفقیت سازمان¬های پژوهش و فن‏آوری مؤثرند و از میان عوامل درون‏سازمانی، موفقیت یک سازمان پژوهش و فن‏آوری ملی (مانند جهاد دانشگاهی) بیش از هر چیز تحت تأثیر فرهنگ سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal success factors for research and technology organizations in Iran: the case of ACECR

چکیده [English]

In any country the national innovation system and research and technology organizations are responsible for creating and supporting technology development. These organizations include universities, industrial and governmental organizations which create an infrastructure for development of science, technology and innovation. This article studies and presents the case of internal success factors of a research and technology organization in Iran, ACECR. After reviewing the literature, we interviewed experts and developed a model of success factors for ACECR. Research data is analyzed using factor analysis and structural equation modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and technology organization
  • Success Factors
  • Innovation
رضا انصاری ابوالفضل کزازی (1390) طراحی الگوی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت سازمان‏های پژوهش و فن‏آوری در ایران (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی) سال 6 (شماره 23), 1-26 Reza Ansari Abolfazl Kazazi (2011) Internal success factors for research and technology organizations in Iran: the case of ACECR vol 6 (Number 23), 1-26