اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن عابدی جعفری

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

jafariut.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

faghihiabolhassangmail.com

دستیار سردبیر

دکتر مهرداد بیات

استادیار دانشگاه پیام نور

bayatmehrdad60pnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید حمید خداداد حسینی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

علینقی مشایخی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

www.drmashayekhi.ir
mashayekhisharif.com
182654

دکتر آرین قلی پور

جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک استاد
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

agholiporut.ac.ir

دکتر سید بابک علوی

دانشیار
دانشکده مدیریت دانشگاه شریف

babak-alavi.ir/
sbalavisharif.edu

رضا رادفر

مدیریت صنعتی_ سیستم ها استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

r.radfarsrbiau.ac.ir

بهروز دری

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

b-dorisbu.ac.ir

شهریار عزیزی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

sh_azizisbu.ac.ir

دبیر اجرایی

مینا عطار

دبیر اجرایی فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

journal.iamsgmail.com
09195704659

ویراستار

معصومه قاسمی

ویراستار فصلنامه

agmail.com