نویسنده = محمد علی شاه حسینی
تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تیر 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران

دوره 10، شماره 38، تیر 1394، صفحه 146-158

فاطمه پریشان؛ هاشم آقازاده؛ محمد علی شاه حسینی