شناسایی ابعاد مدل‌های ذهنی تصمیم گیران استراتژیک در نهادهای حاکمیتی (موردمطالعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، ایران:

2 استادیار گروه MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با استفاده از روندهای اساسی رخ‌داده در مجلس نهم، درصدد کشف ابعاد و مؤلفه‌های مدل‌های ذهنی مؤثر بر تصمیمات و رفتار نمایندگان مجلس است. پژوهش حاضر با مشارکت  چهل نماینده باسابقه مجلس نهم که درچهل موضوع اساسی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین نقش فعالی داشتند با روش نمونه‌گیری قضاوتی انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته در جهت فهم علل رفتار و تصمیمات نمایندگان انجام گردید و تحلیل‌تم مصاحبه‌ها درنهایت به کشف چهاربعد اساسی مدل‌های ذهنی نمایندگان مجلس شامل؛ باورها و ارزش‌ها،  اصول حاکمیتی، تجربه پیشین و جهان‌بینی فردی منجر شد که هریک از آن‌ها دارای زیر مؤلفه‌هایی است که به‌عنوان چارچوب ذهنی بر فرایند تصمیم‌گیری و نوع رفتار نماینده گان مجلس تأثیرگذار است. شرح هرکدام از این ابعاد و تأثیرات آن در تصمیمات نمایندگان مجلس در متن این مقاله تشریح و تفسیر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of mental models of strategic decision makers: A study of Iranian MPs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghshenas Gorgabi 1
  • Ali Heidari 2
  • Mohammad Ali Shah Hosseini 3
1 mo.haghshenas@ut.ac.ir
2 aheidary@ut.ac.ir
3 shahhoseini@ut.ac.ir
چکیده [English]

This paper, by examining the trends and events in the Ninth Parliament, seeks to explore the dimensions and components of mental models of MPs that affect the decisions and behavior of parliamentarians. Participants of this study were forty parliament representatives who had served in the Ninth Parliament, and played a significant role in enactment of forty major legislative bills. We collected data by semi-structured interviews and used thematic analysis for its interpretation. The analysis of interviews led to the discovery of four fundamental dimensions of PMs mental models that dominate their decisions and behavior at the Parliament. These include: MPs beliefs and values, attentiveness to principles of sovereignty, their past experiences and individual worldviews, each of which has several components that in general, makes up the MPs mental framework at work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: mental models
  • parliamentarians
  • decision-makers
  • strategic thinking of parliamentarians