ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت‌های خودروسازی ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده:
تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که تدوین خوب استراتژی همراه با اجرای مناسب آن منجر به اثربخشی برنامه‌ها می‌شود. در حوزة اجرای استراتژی، الگوی غالبی که بتواند عوامل مؤثر و تعامل میان آن‌ها را به‌خوبی تبیین کند، اندک است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل اجرای موفق استراتژی با استفاده از ترکیب عوامل مؤثر بر اجرا و بر اساس شرایط بومی کشور است؛ در این پژوهش به بسترسازی اجرا بعنوان پیش‌نیاز شروع اجرای استراتژی‌ها و نیز بحث فرآیندهای درون‌سازمانی و تأثیرات مدیران در قالب معنابخشی توجه شده است. پژوهش حاضر ازنظر رویکرد، یک پژوهش کیفی است. برای طراحی مدل، از طرح نظام‌مند اشتراوس و کوربین استفاده شده است. بدین منظور با 21 نفر از مدیران و معاونین شرکت‌های برتر خودروسازی و اساتید دانشگاهی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت و بر اساس کدگذاری باز و محوری، 30 متغیر مؤثر در قالب شش مقوله اصلی، مفهوم‌سازی و طبقه‌بندی شده است؛ سپس مدل طراحی شده نهایی، به تأیید مشارکت‌کنندگان و ناظرین بیرونی رسید. نظریه اجرای موفق استراتژی به تبیین عوامل مؤثر بر اجرای موفق و نحوه تعامــل آن‌ها با یکدیــگر می‌پردازد. اجرای موفق استراتژی تابعی از بسترسازی مناسب برای اجرا، مدیریت کنشی، عوامل درون‌سازمانی، ثبات نسبی و همراهی سازمانی است. بسترسازی شرط عِلّی ایجاد مدیریت کنشی بوده و مدیریت کنشی نیز همراه با عوامل درون‌سازمانی و ثبات نسبی محیط منجر به همراهی سازمانی می‌شود. پیامد نهایی مدل، اجرای موفق استراتژی است که در قالبِ اجماع سازمانی، تحقق اهداف و چشـم‌انداز، بهبود سازمانی و اجرای مستمر برنامه‌ها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Successful strategy implementation in Iran's automotive Companies

نویسندگان [English]

  • Seyed Farhad Hosseini 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Asadollah Kordnaiej 3
  • Parviz Ahmadi 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: Previous researches show that a well-formulated and implemented strategy will result in effectiveness of organizational plans. In the realm of strategy implementation such a model is infrequent. The purpose of this qualitative study is to design a model for strategy implementation that will be coustomized to Iran’s local conditions. To this end, the research focuses on factors that influence the successful strategy implementation in top Iran's automotive companies. Data was gathered through semi-structured interviews with 21 individuals (Managers, Assistant Directors and Academic Professors) to obtain their experiances on strategy implementation. Based on open and axial coding technique, 30 effective variables were conceptualized and classified into six major categories, then, the final model was designed. The model which was approved by a group of experts explains the factors affecting the successful strategy implementation and the ways these factors interact with each other. The successful implementation of strategies depends on organizational readiness, proactive management, inter-organizational factors, environment relative stability and organizational alignment. Organizational readiness leads to proactive management and proactive management along with inter-organizational factors and relative stability of environment result in organizational alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational Readiness
  • Proactive Management
  • Sensemaking
  • organizational alignment
  • successful strategy implementation