دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1393 
ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت‌های خودروسازی ایران

صفحه 1-24

سید فرهاد حسینی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدلله کردنائیج؛ پرویز احمدی