گونه‌شناسی نظریه‌های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی موسسه اموزش عالی بینالود

2 استاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد- میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد= میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد

چکیدهچکیدهنظریه‌های ضمنی پیروی، از مباحث رو به رشد رفتار سازمانی است که حلقه واسط حوزه‌های پیروی و شناخت محسوب می‌شود. تبیین و گونه‌شناسی دیدگاه‌های پیروان راجع به ابعاد مختلف نقش‌شان که با عنوان «نظریه‌های ضمنی پیروی پیروان» شناخته می‌شود، هدف مقاله حاضر است. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از 14 تن از کارکنان سازمان‌های بزرگ از صنایع مختلف در شهر مشهد، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته به عمل آمد تا محققین در مصاحبه‌ها به اشباع نظری دست یافتند. داده‌های حاصله با استفاده از روش «تحلیل محتوای عرفی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و قابلیت اعتماد داده‌ها مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 589 کد بدست آمده در تحلیل محتوا، مجموعاً در 17 طبقه از نظریه‌های ضمنی (مقولات) شناسایی شده قرار گرفتند که 5 مؤلفه ویژگی‌های مثبت را تشکیل دادند. مؤلفه‌های شناسایی شده شامل ادراک سازنده از کار، شایستگی شغلی، بازوی توانای رهبر، فضایل اخلاقی و پیشگامی بودند که دیدگاهی جامع‌تر نسبت به پیروی ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of implicit followership theories using conventional content analysis

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammad Zadeh 1
  • Saeed Mortazavi 2
  • Mohammad Legzian 3
چکیده [English]

Abstract: Implicit followership theories has become a growing subject of inquiry in the field of organization behavior. This subject is considered as a linkage between followership and cognition concepts. The purpose of this study is to explore the follower’s perspectives on different dimensions of their role as followers to build a typology on implicit followership theories. To this end, we used a purposive sampling a method and selected fourteen employees from fourteen large industries in the city of Mashhad. To obtain data semi-structured interviews were conducted until saturation was reached. Data was analyzed using conventional content analysis. A total of 589 codes were located in seventeen items of implicit theories. We located items into five factors with positive pattern of followership role.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructive perception of work
  • job competency
  • mighty arm of leader
  • moral virtues and pioneer