تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‌های محیطی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دوسوتوانی سازمانی، عملکرد سازمانی، پویایی‌های محیطی، شرکت‌های تولیدی.

چکیده

در سال های اخیر دوسوتوانی سازمانی به صورت فزاینده­ای به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه دست اندرکاران و محققان مدیریت را به خود جلب کرده است. دوسوتوانی سازمانی مفهومی جدید در مدیریت است که با عملکرد سازمانی مرتبط می­باشد. یک سازمان برای بقا، رشد، بهبود عملکرد، نوآوری و توان رقابت­پذیری در محیط پویای کنونی به قابلیت دوسوتوانی سازمانی نیاز دارد.موضوع دوسوتوانی سازمانی بهره­برداری از فرصت های موجود و اکتشاف فرصت­های جدیداست. پویایی­های محیطی می­تواند بر رابطه میان دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملکردنقش مهمی ایفاکند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی و مطالعه نقش تعدیل­ کننده پویایی­های محیطی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد می­باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده­ها از طریق پرسش­نامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران ارشد شرکت‌های تولیدی شهر صنعتی رشت تشکیل می­دهند. تعداد 178 نفر از مدیران ارشد شرکت­های تولیدی به روش نمونه­برداری تصادفی ساده، انتخاب شدندو برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکت­های تولیدی تأثیرگذار است ولی نقش تعدیل کننده گی پویایی­های محیطی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد در شرکت­های تولیدی، مورد تائید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of organizational ambidexterity on the manufacturing industries performance: Investigation the role of environmental dynamics

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ebrahimpour 1
  • Mahmoud Moradi 1
  • Yaghoob Mombiniy 2
چکیده [English]

Abstract: In recent years, organizational ambidexterity has gained much attention from practitioners and researchers for attaining sustainable competitive advantage. Organizational ambidexterity is a new concept in management literature that is concerned to organizational performance. Organizational ambidexterity capability, it is argued, is a necessary condition for survival, growth, enhanced performance, innovation and competitiveness, in a dynamic business environment. This paper discusses the effect of organizational ambidexterity on the performance of manufacturing firms. In addition, it examines the moderating role of environmental dynamics in the relationship between the organizational ambidexterity and performance. Research data has been collected from 178 senior managers of manufacturing firms in the city of Rasht industrial zone. Data was collected through questionnaires and analyzed by structural equation modeling and partial least squares algorithm. Findings show that organizational ambidexterity has a positive effect on the performance, but the environmental dynamics as a moderating variable has no effect on the relationship between organizational ambidexterity and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect of organizational ambidexterity on the manufacturing industries performance: Investigation the role of environmental dynamics