نقش مبادله رهبر- پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

یکی از موضوع‌های مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی، تمایل به ترک خدمت است. تمایل به ترک خدمت در صورتی که منجر به ترک خدمت شود، افزایش هزینه در زمینه‌های استخدام و آموزش، کاهش بهره‌وری، از دست رفتن دانش و اطلاعات، اختلال در جریان کار و تضعیف روحیه کارکنان باقی مانده در سازمان را در پی خواهد داشت. همچنین در صورتی که منجر به ترک خدمت نشود، موجب از هم گسستگی پیوند روانی میان کارکنان و سازمان و کاهش وفاداری کارکنان خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مبادله رهبر- پیرو و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اثر مداخله گری هویت‌یابی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندگی مدیریت منابع انسانی جمع‌گرا است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 241 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است که تعداد 149 نفر از آنان به روش غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مبادله رهبر- پیرو از طریق هویت‌یابی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت تاثیرگذار بوده و مدیریت منابع انسانی جمع­گرا در این رابطه نقش تعدیل‌کنندگی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of leader-member exchange on employee turnover intention of Islamic Azad University, Rasht Branch

نویسندگان [English]

  • Fatemeh aghajanpoor chahardeh 1
  • Hamidreza rezaee kelidbari 2
1
2
چکیده [English]

Abstract : If turnover intention results in leaving the organization, it may lead to a number of negative consequences such as recruitment and training costs, loss of productivity, disruption to work flow, low morale and reduced loyalty among the incumbent staff. The main purpose of this study is to examine the relationship between Leader-member exchange and employee turnover intention of the Rasht Branch of Islamic Azad University. In addition, the mediating effect of Organizational identification and moderating effect of Collectivist human resource management(C-HRM) were examined. A sample of 149 employees of total number of 241 were selected by using a convenience sampling method. The results show that there is a significant positive relationship between Leader-member exchange and Organizational identification. Besides, there is a significant negative relationship between Organizational identification and turnover intention. Moreover, collectivist human resource management (C-HRM) moderates the relationship between Leader-member exchange and Organization identification.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader-member exchange
  • Organizational identification
  • Social identification
  • Collectivist human resource management
  • Turnover intention