چارچوب مدیریت کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات با رویکرد فرایند‌محور

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

دانشجوی دکتری پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده

نظر به پیچیدگی و سرعت بسیار زیاد تغییرات فناوری اطلاعات، اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات دچار چالشی حیاتی شده‌اند که چارچوب‌های مرسوم مدیریت و کنترل پروژه دیگر پاسخگوی نیاز‌‌های مدیریتی پروژه‌های فناوری اطلاعات نمی‌باشند. از سوی دیگر، سوء مدیریت کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات از جمله عوامل کلیدی در شکست این‌گونه از پروژه‌ها هستند. از این رو، در این پژوهش با تمرکز بر فرایند‌های استاندارد «پیکره دانش مدیریت پروژه» با استفاده از جنبه‌های مدیریت کیفیت که در چارچوب‌های مطرح و مهم مدیریت فناوری اطلاعات از جمله چارچوب اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری‌های مرتبط «مدل بلوغ قابلیت یکپارچه» و متدولوژی «فرایند منطقی یکپارچه» آمده است، فعالیت‌های مورد نیاز برای انجام هر فرایند شناسایی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، آمیخته است؛ به عبارت بهتر، رویکردی دو مرحله‌ای که ترکیب روش‌های کیفی و کمی می‌با‌‌شد، استفاده شده است و ابزار پرسشنامه نیز برای جمع‌آوری اطلاعات بکار رفته است. پس از تعیین پایایی و روایی پرسشنامه، از آزمون دو جمله‌ای برای مورد تأیید بودن یا نبودن فعالیت‌های تعیین شده در هر فرایند استفاده گردیده و در نهایت براساس نتایج آزمون آماری، چارچوبی فرایند ‌محور ارائه شده است که ساز‌وکار لازم برای مدیریت کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات برای مدیران و کارشناسان مربوطه را ارائه خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های چارچوب پیشنهادی این است که بر خلاف استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه که برای هر یک از فرایندها تنها ورودی، خروجی و ابزار و فنون ارائه می‌دهد، این چارچوب فعالیت‌های لازم در راستای اجرای هر یک از فرایندهای سه‌گانه مدیریت کیفیت (برنامه‌ریزی، تضمین و کنترل کیفیت) را نیز مشخص نموده است. همچنین، به منظور تخصیص بهینه منابع (مالی، انسانی و...)، فعالیت‌های اولویت‌دار در هر فرایند نیز شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IT projects quality management- A process- driven approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohseni
  • Mahdi Fasanghari
چکیده [English]

Abstract: Considering enormous complexity and rapidly information technology changing, implementing information technology(IT) projects is faced with critical and important challenges in a way that common frameworks of project control and management doesn’t meet management needs of information technology projects. On the other hand, information technology projects quality mismanagement is a key factor in the failure of such projects.So, in this study, by focusing on Project Management Body of Knowledge (PMBOK) processes and also leveraging quality management aspects common in well known information echnology management frameworks like control objectives for information and related technology (CobiT) framework, Capability Maturity Model Integration (CMMI) model and Rational Unified Process (RUP) methodology, activities needed to carry out each of processes identified.In other words, two-step approach is used in this paper that combines qualitative and quantitative methods. Also, questionnaire tool for gathering data is used. After determining reliability and validity of questionnaires, binomial test is used to determine important/ unimportant activities. Finally, a process-driven framework to provide necessary mechanisms for information technology projects quality management is proposed.One of the proposed framework features is that unlike PMBOK standard, which every process determines with input, output and tool/technique, this framework focuses on activities of quality management processes (planning, assurance and control). Also, priority activities in each process is identified to allocate optimal resources (financial, human, etc).

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT projects Quality management
  • PMBOK standard
  • CobiT framework
  • CMMI model
  • RUP methodology