باز اندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازهای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره‌ای زالتمن

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

نهادها و سازمان­ها برای پاسخگویی به نیازهای محیط، باید این نیازها را به درستی شناسایی کنند. نهاد آموزش عالی نیز برای اینکه بتواند دانشجویانی توانمند تربیت کند، باید نیاز آن­ها را به­ درستی شناسایی کرده و استراتژی­های آموزشی را در جهت تأمین این نیازها تغییر دهد. تأمین نیازهای مخاطبین یک دوره آموزشی به اثربخشی آن دوره کمک می­کند. این پژوهش که به منظور شناسایی نیاز مخاطبین دوره مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفته است، یک مطالعه کیفی است و جمع­آوری و تجزیه­و­تحلیل داده­ها با کمک تکنیک استخراج استعاره­ای زالتمن1 انجام گرفته است. لزوم وجود روشی برای آگاهی از نیازها و بینش­های عمیق مخاطبین یک دوره آموزشی فرصتی را برای انجام این پژوهش ایجاد کرد تا با آزمودن کاربرد این تکنیک، گامی مؤثر در جهت توسعه روش برای طراحی هدفمند دوره­های آموزشی برداشته شود.  جامعه این پژوهش متشکل از دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران است که از طریق نمونه­گیری هدفمند، در دو مرحله نمونة هفت و پنچ نفره تهیه شد. نمونة اول شامل هفت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بود که با آنان مصاحبه­های عمیقی انجام شد. پس از تحلیل داده­ها، طبقه­بندی مفاهیم استخراج شده از مصاحبه­ها در دو محور نتایج تحصیل در دانشگاه تهران و همچنین الزامات و نتایج تربیت نیروی متخصص در رشته مدیریت دولتی انجام گرفته است. پس از این، نمونة دوم، شامل پنج نفر از دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی، انتخاب شده و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه­های نمونة اول توسط این پنج نفر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking Public Administration Education Based on Updated needs by using Zaltman Elicitation Technic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abooyee Ardakan 1
  • Tahereh Naddafi 2
  • Ariyan Gholipour 3
  • Mansour Shirzad 4
1 abooyee@ut.ac.ir
2 tnaddafi@gmail.com
3 agholipor@ut.ac.ir
4 mansourshirzad@gmail.com
چکیده [English]

By recognizing environment needs correctly, Institutions and organizations can be more responsive. Higher education institute for training capable students should recognize learner needs and change educational strategy in the way of responds to their needs. In this way, effectiveness will be improved. The goal of this study was to identify needs of master public administration students. The method of this study is qualitative and the data collection and data analyzing method is done by use of Zaltman Metaphor Elicitation Technic. Therefore, the present study has some implications for the awareness of needs and deep insight of learners. By examining the use of this technic, an effective improvement has been achieved in deliberate design of courses. We sample from MSc and PhD students who studies public administration in the University of Tehran in two phases. First sample include seven students that deep interview with them was conducted. concepts elicit from interviews’ transcript indicate the requirements and results of training a specialist in public administration and the result of training in university of Tehran. Then the second sample was taken from five PhD students and the elicited concept was investigated by them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future of public administration education
  • identifying needs of public administration learner
  • rethinking education of public administration
  • Zaltman Metaphor Elicitation Technic
استراس، آنسلم، جولیت کوربین. (1393). اصول روش تحقیق کیفی. نظریه مبنایی رویه­ها و شیوه­ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امامی، سید مجتبی، محمد مهدی ذوالفقارزاده و حسین خصاف مفرد. (1391).  آموزش میان رشته­ای مدیریت دولتی در ایران: الزامات برنامه­ریزی درسی. فصلنامه مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی. دوره چهارم، شماره 4، 143-107.
پورعرت، علی­اصغر. (1393). مبانی مدیریت دولتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
خواستار، حمزه، رحمان غفاری، علی اصغر پورعزت و الهام حیدری. پژوهشی درباره پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، بهار 1390، دوره6، شماره 21، از صفحه 105 تا صفحه 122.
دانائی فرد، حسن. (1387). چالش­های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
دنهارت، رابرت بی. (1393). نظریه­های سازمان دولتی. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانائی­فرد. تهران: انتشارات صفار.
رحمان سرشت، حسین. (1393). تئوری­های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجدد گرایی. تهران: دوران.
رهنورد، فرج­اله. (1390). نیازسنجی آموزش مدیران عالی در بخش مدیریت دولتی ایران. فرآیند مدیریت و توسعه. شماره 75.
زالتمن، جرالد. (1386). مشتری ها چگونه فکر می­کنند: بینشی اساسی نسبت به ذهن و ضمیر بازار آنچه مشتری­ها نمی­توانند بگویند و آنچه رقبا نمی­دانند. ترجمه امیر توفیقی. تهران: انتشارات رسا.
زالتمن، جرالد، لیندسی زالتمن. (1391). بازاریابی استعاره­ای. ترجمه محمد علی شاه حسینی و کمال رحمانی. تهران: نگاه دانش.
شریف زاده، فتاح. (1390). ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعه علمی و اجتماعی کشور: پژوهشی درباره دوره کارشناسی رشته مدیریت دولتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﮋوﻫﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎرة اول، 79-112.‎
عابدی جعفری، حسن، محمد ابویی اردکان، فتاح آقازاده و فاطمه دلبری راغب. (1390آ). روش­شناسی ترسیم نقشه­های علم: مطاله موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی. روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، دوره 17، شماره 66، بهار 1390، صفحه 53-69
عابدی جعفری، حسن، علی اصغر پورعزت، مجتبی امیری، فاطمه دلبری راغب. (1390ب). ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI.  فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6، 148-127.  
کرسول، جان. (1390). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده­بنیاد، قوم­نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانائی فرد و حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفار.
میرسپاسی ناصر. (1376). مدیریت دولتی در سه نگاه تحلیلی نظری در تعیین هویت. فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. دوره 11، شماره 1، 14-1.
Balfour, Danny. L. and Marini, Frank. )1991(. Child and adult, X and Y: Reflections on the process of public administration education. Public Administration Review, 478-485.
Behn, Robert. D. )1995(. The big questions of public management. Public administration review, 313-324.
Cunningham, Robert, & Weschler, Louis. )2002(. Theory and the public administration student/practitioner. Public Administration Review, 104-111.
Coulter, Robin. H., & Zaltman, Gerald. )1995(. Seeing the voice of the customer: Metaphor-based advertising research. Journal of advertising research, 35(4), 35.
Denhardt, Robert. B. )2001(. The big questions of public administration education. Public Administration Review, 61(5), 526-534.
Hajnal, G. )2003(. Diversity and convergence: A quantitative analysis of European public administration education programs. Journal of Public Affairs Education, 245-258.
Holzer, Marc., and Lin, Weiwei. )2007(. A longitudinal perspective on MPA education in the United States. Journal of Public Affairs Education, 345-364.
Kalargyrou, Valentini, and Woods, Robert. H. )2011(. Wanted: training competencies for the twenty-first century. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(3), 361-376.
Kirkpatrick, Donald. L and Kirkpatrick, James. D. )2006(. Evaluating Training Programs. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
Mansfield, John. )2010(. The nature of change or the law of unintended consequences: An introductory text to designing complex systems and managing change. London: Imperial College Press.
Otani, Koichiro., Kim, B. Joon, and Cho, Jeong. IL. )2012(. Student evaluation of teaching (SET) in higher education: How to use SET more effectively and efficiently in public affairs education. Journal of Public Affairs Education, 531-544.
Scott, Cynthia. L. )2015(. The Futures of Learning 3: What Kind of Pedagogies for the 21st Century. (Vol. 15). ERF Working Papers Series No.
Wessels, J. S. )2012(. A core curriculum for a Master of Public Administration (MPA) qualification: Some considerations for a developmental state. Administratio Publica, 20(2).
Zaltman, Gerald. )1997(. Rethinking market research: Putting people back in. Journal of marketing Research, 424-437.
دوره 12، شماره 45
مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است
فروردین 1396
صفحه 21-40