ارزیابی و ‌رتبه‌بندی ‌‌شرکت‌ها و صنایع بورسی کشور از منظر شاخص ارزش ایجاد شده سهامداران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مفهوم ارزش و ارزش‌آفرینی تحولی را در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند. معیارهای حسابداری و مالی در گذر زمان جای خود را به رویکردهای اقتصادی داده‌اند. معیار ارزش خلق‌شده سهامداران از جدیدترین معیارهای معرفی‌شده با رویکرد اقتصادی است که هم می‌تواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب سرمایه‌گذاری با بازده مناسب‌تر کمک نموده و هم به مدیران جهت فهم بهتر استراتژی‌های رقابتی کمک می‌نماید. در پژوهش حاضر، با اعمال برخی اصلاحات در معیار ارزش خلق‌شده سهامدران برای اولین بار تعداد 239 شرکت و 16 صنعت کشور در طی دوره زمانی سه و هفت ساله (1388 لغایت 1394) ارزیابی و رتبه‌بندی شدند. همچنین روند عملکرد ‌‌شرکت‌ها و صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد در بازه زمانی هفت ساله به طور کلی ارزش ایجاد شده کاهنده بوده‌است. در بازه زمانی هفت ساله تعداد 136 شرکت توانسته‌‌اند برای سهامداران خلق ارزش نموده و 43 شرکت از ارزش ایجاد شدده سهامداران کاسته‌‌اند. همچنین با محاسبه میانگین شاخص برای تمام شرکت‌ها در بازه سسه ساله برابر 11.9% و برای بازه هفت ساله 20.3% بدست آمد که این دو عدد در سطح 5 درصد معنادار بوده‌اسست. در پایان یک مدل گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس این شاخص معرفی و به 5 دسته کلی تقسسیم شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitive Evaluation and Ranking of All Iranian Companies based on CSV Criteria

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Aghajani 1
  • Arash Khalili Nasr 2
  • Ali Nabizadeh 1
1 saeed.agn@gmail.com
2 khalilinasr@sharif.edu
چکیده [English]

To understand why CSV often goes away and how important strategic thinking is to it, a manager must understand the relationship between competitive advantage, value creation, and business strategy. Every manager knows something about those things individually. Competitive advantage means outperforming competitors along dimensions like cost, technological capability, and acquisition of raw materials or providing superior value to customers. Value creation is the increase in shareholder value, which requires that the company earn more than its cost of capital. But not every manager understands how competitive advantage and shareholder value interact. A sound strategy generates both: for a strategy to win in the marketplace, it must create sustainable advantage; only when a strategy wins in the marketplace can it generate sustained shareholder value. In this paper, based on shareholder return for the period of 2012 to 2015 all Iranian companies, listed in Tehran Stock Exchange were ranked. Results showed that 136 companies have created value for shareholders; conversely, 43 companies have destroyed it. In the period studied, Shisheh Hamedan Co. was the leading shareholder value creator and, on the other end of the spectrum, Siman-e Shomal Co. was the top shareholder value destroyer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholder Value Creation
  • Sustainable Competitive Advantage
  • Strategic management
Cheng, J. M.-S., Tsao, S.-M., Tsai, W.-H., & Tu, H. H.-J. (2007). Will eChannel additions increase the financial performance of the firm?—The evidence from Taiwan. Industrial Marketing Management, 36(1), 50-57.
Erasmus, P. (2008). Value based financial performance measures: An evaluation of relative and incremental information content. Corporate Ownership & Control, 6(1), 66-77.
Fernandez, P. (2001). A definition of shareholder value creation. IESE Business School.
Fernandez, P. (2001). EVA, economic profit and cash value added do not measure shareholder value creation. IESE business School, 72-79.
Fernandez, P. (2015). A definition of shareholder value creation. Available at SSRN 268129.
Froud, J., Haslam, C., Johal, S., & Williams, K. (2000). Shareholder value and financialization: consultancy promises, management moves. Economy and Society, 29(1), 80-110.
Fu, X. M., Lin, Y. R., & Molyneux, P. (2014). Bank efficiency and shareholder value in Asia Pacific. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 33, 200-222.
Giurcă, V. L. (2007). new approaches on shareholders' value of a firm, Faculty of Economy and Business Administration, University of Craiova.
Griffith, J. M. (2004). The true value of EVA. Journal of applied finance, 14(2).
Gupta, V. K., & Sikarwar, E. (2016). Value creation of EVA and traditional accounting measures: Indian evidence. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(4), 436-459
Hovězáková, I. (2010). The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o in order to raise its economic performance.
Jalaja, K. (2010). Shareholder Value Creation in India-a sectoral analysis.
Khan, U. A., Aleemi, A. R., & Qureshi, M. A. (2016). Is Economic Value Added More Associated with Stock Price than Accounting Earnings? Evidence from Pakistan. City University Research Journal, 6(2), 204-216.
Kramer, J. K., & Peters, J. R. (2001). An Interindustry Analysis of Economic Value Added as a Proxy for Market Value Added. Journal of Applied Finance, 11(1).
Kramer, J. K., & Pushner, G. (1997). An Empirical Analysis of Economic Value Added as a Proxy for Market Value Added (Digest Summary). Financial Practice and Education, 7(1), 41-49.
Kyriazis, D., & Anastassis, C. (2007). The validity of the economic value added approach: an empirical application. European Financial Management, 13(1), 71-100.
Lehn, K., & Makhija, A. K. (1996). EVA & MVA as performance measures and signals for strategic change. Strategy & Leadership, 24(3), 34-38.
Machuga, S. M., Pfeiffer Jr, R. J., & Verma, K. (2002). Economic value added, future accounting earnings, and financial analysts' earnings per share forecasts. Review of Quantitative Finance and Accounting, 18(1), 59-73.
Radić, N. (2015). Shareholder value creation in Japanese banking. Journal of Banking & Finance, 52, 199-207.
Ramana, D. V. (2005). Market value added and economic value added: Some empirical evidences. Paper presented at the 8th Capital Markets Conference, Indian Institute of Capital Markets Paper.
Rappaport A. (1986). Creating shareholder value: The new standard for business performance, New York: Free Press.
Steward, G. (1991). The quest for value: a guide for senior managers. New York: HarperBusiness.
Worthington, A. C., & West, T. (2004). Australian evidence concerning the information content of economic value-added. Australian Journal of Management, 29(2), 201-223.
دوره 12، شماره 45
مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است
فروردین 1396
صفحه 61-80