شناخت خبرگان سایبری بازار در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رشد فزاینده استفاده افراد از شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از مصرف‌کنندگان تصمیم‌گیری‌های خود در فرآیند خرید را با توجه به اطلاعات موجود در حلقه‌های اجتماعیشان اتخاذ می‌کنند، و از تجربیات سایر مصرف‌کنندگان و همتایان خود بهره می‌برند. هدف این تحقیق شناخت مصرف‌کنندگانی به نام خبرگان بازار در فضای سایبری است که نظر آنان بر نگرش‌ و رفتار سایر مصرف‌کنندگان تأثیرگذار می‌باشد. تلاش این تحقیق اکتشافی ایجاد درک بهتری از عوامل تأثیرگذار و تاثیرپذیر بر رفتار مصرف‌کنندگان است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده مصرف‌کنندگانی است که در فضاهای سایبری چون شبکه‌های اجتماعی به اشاعه اطلاعات و تجارب خود درباره محصولات، برندها و بازار می‌پردازند. نمونه‌گیری در این جامعه، نمونه‌گیری متوالی و روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای است. برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش تحلیل تم بهره گرفته شده است. در نهایت سازه‌ها و متغیرهای شناسایی شده جهت پاسخ به سؤال تحقیق، در قالب نقشه‌ای مفهومی گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the market cyber experts in social networks: The application of thematic analysis

نویسندگان [English]

  • Milad Farzin 1
  • Hossein Vazife Doost 2
  • Karim Hamdi 3
1 Milad.farzin@srbiau.ac.ir
2 Vazifehdust@yahoo.com
3 Hamdi_karim1@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract: With the growing use of social networks by many people, consumers take their purchasing decisions based on information in their social circles, and take advantage of the experiences of other consumers and their peers. The purpose of this study is to identify consumers in the name of market cyberspace experts that their views on attitudes and actions of other consumers are influential.  Therefore, this exploratory research aims to create a better understanding of those factors that influence and being affected by this concept. The statistical population of the study was the consumers (24 persons) who were involved in cyberspace activities, such as social networks disseminating their information and experiences about products, brands and markets. We collected data using Snowball sampling with sequential approach and for analysis of the research data, thematic analysis has been used. Finally, the structures and identified variables have been reported in the form of conceptual map to answer the research question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: market cyber experts
  • social networks
  • thematic analysis
  • projection techniques
محمدپور، احمد. (1390). ضد روش 2: مراحل و رویه‌های علمی در روش‌شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.