دوره و شماره: دوره 12، شماره 48 - شماره پیاپی 4، دی 1396 
مفهوم‌سازی هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی

صفحه 40-60

محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید مجتبی محمود‌زاده؛ محمد عطایی


تثبیت شغلی: ایده‌ای نو در ادبیات ترک خدمت

صفحه 62-85

هاجر آرامون؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور