مفهوم‌سازی هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی(گرایش کسب و کار جدید)، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

این مقاله با استفاده از رویکردهای نظری روانشناسی شناختی به بررسی مبنای هوشیاری کارآفرینانه می‌پردازد و آن را به نظریه‌های موجود در حوزه کارآفرینی ارتباط می‌دهد. هدف پژوهش، شناسایی ابعاد اصلی و مولفه­های تاثیرگذار بر هوشیاری کارآفرینانه در قالب یک چارچوب مفهومی به منظور درک هر چه بهتر مفهوم هوشیاری کارآفرینانه و سیر پژوهشی این پدیده در شکل­گیری فرصت­های کارآفرینانه است. در این پژوهش یکصدوچهل ونه مقاله برگرفته از پایگاه‌ داده‌‌های خارجی در بازه زمانی 2016-1970 و داخلی 1395- 1380 مورد بررسی قرار گرفت.سپس،از طریق برنامه مهارت­های ارزیابی حیاتی (CASP)،چهل ونه مقاله به عنوان مقالات برتر جهت تحلیل شناسایی شدند. پژوهشگران با بکارگیری روش کیفی فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته‌های قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفت‌گانۀ روش مذکور، پدیدهء هوشیاری کارفرینانه را در پنج بُعدِ؛ دانش پیشین، هوش موفق، توجه، ذهن آگاهی و تحلیل بازار،و بیست وچهار مولفه طبقه‌بندی کردند. سپس ازروش ضریب توافق کاپا بین دو کدگذار برای سنجش پایایی، استفاده شد و درنهایت، براساس مدل طراحی‌شده، هوشیاری کارآفرینانه، دربردارنده چهار فرآیند مرتبط با پردازش اطلاعات انسانی در سطح فردی، مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing entrepreneurial alertness based on human information processing

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Talebi Koohestani 1
 • Seyed Mehdi Alvani 2
 • Seyyed Mojtaba Mahmood Zadeh 3
 • Mohammad Ataii 4
1 e
2
3
4 e
چکیده [English]

Abstract: Creating a contingency perspective on the role of entrepreneurial alertness in order to identify opportunities can improve the theoretical value of entrepreneurship and ability for analysis and advice to entrepreneurs as well. This paper investigates the basis of entrepreneurial alertness and relates it to existing theories of cognitive psychology. The purpose of this research is to create a conceptual framework by identifying main dimensions and components of entrepreneurial alertness in order to ease understanding the formation of entrepreneurial opportunities. In this study, we reviewed 159 articles from external and internal databases in a period of 1970 - 2016 and 1380-1395 respectively. Then, through (CASP)1 we selected 49 primary articles for analysis. A seven steps meta-synthesis approach was used by researchers to analyze the fore-mentioned study findings. The result show that the concept of entrepreneurial alertness can be categorized into five dimensions of; successful intelligence, attention, prior knowledge, mindfulness and market analysis, and 24 components. Then, the kappa coefficient method was used between two coders to ensure the study’s reliability. The paper is finalized with a discussion on entrepreneurial alertness model that include processes relating to human information processing at individual level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial alertness
 • Opportunity recognition
 • Mindfulness
 • Attention
 • Prior knowledge
 • Human information processing
 • الیاسی محمدی ، قنبر ، موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی مجله توسعه کارآفرینی،سال اول،شماره اول،پاییز 1387 ،ص 51-85
 • سیمز، اندر( ۱۳۷۸)؛ ترجمه اسمعیل شاهسوند، فهیمه فتحعلی لواسانی ؛تهران، نشر چامه.

سیف، علی اکبر(1385)؛روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و آموزش(ویرایش ششم).تهران ،انتشارات آگاه