تثبیت شغلی: ایده‌ای نو در ادبیات ترک خدمت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

یکی ازمهمترین چالشهای جامعه شناسان و مسئولان اجرایی دانستن این موضوع است که چرا عده­ای از کارکنان سازمان را ترک می­کنند و چرا عده­ای در سازمان می­مانند؟. سال­های زیادی رضایت شغلی و تعهد سازمانی از عوامل مهم و موثر بر ترک خدمت کارکنان در نظر گرفته می­شد. به تدریج پژوهشگران نشان دادند که این دو متغیر سهم کوچکی در تببین واریانس ترک خدمت دارد و قطعاً عوامل موثر دیگری در این فرایند تاثیرگذارند. برای رفع این مشکل ایده جدید تثبیت شغلی که به مثابه پیشرفتی در ادبیات ترک خدمت بود، معرفی شد. در این تحقیق درصدد هستیم با استفاده از تحلیل استنتاجی؛ ایده تثبیت شغلی را به عنوان سازه­ای که ماندگاری کارکنان در سازمان را تبیین می­کند،موردبحث قرارداده و با استفاده از مدل سه بعدی هولتوم و همکاران(2008) دسته بندی جامعی از مطالعات انجام شده در این حوزه ارائه کنیم. برای این منظورتعداد سی مقاله مرتبط باهدف تحقیق، که در بازه زمانی سال­های 2001 تا 2016  در جورنالهای خارجی چاپ شده اند را انتخاب کرده و مورد تحلیل قراردهیم. نتایج این تحقیق درک روشنی از مفهوم تثبیت شغلی، نحوه ارتباط آن با متغیرهای دیگر و ضرورت بکارگیری این مفهوم در مباحث سازمانی و مدیریتی را نشان می­دهد و موضوع­های کاربردی و نظری پیرامون این موضوع که نیازمند بررسی بیشتر می­باشند را برای پژوهش­های آینده معرفی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

job embeddedness: a new idea for retaining employees

نویسندگان [English]

  • Hajar Aramoun 1
  • Tahere Feizi 2
  • Masoud Gerami Pour 3
1 e
2 e
3 e
چکیده [English]

Abstract :One of the important questions for sociologists and administrators in organizational context is to find out why some employees stay at work, and some leave organizations. For many years, job satisfaction and organizational commitment were considered as important and effective factors on employees remaining at work. Gradually, the research findings showed that these two variables had a small share to the staff remaining or quitting organizations. To overcome this problem, at the getting to 21th. Century, researcher introduced the new concept of job embeddedness, as an inverse idea. A clear understanding of this concept, its dimensions and theoretical and applied developments can be considered as a better solution for managers and executives to maintain the organizations qualified employees. This review paper is based on a review and analysis of thirty journal articles that have been published between 2001 and 2016 on the concept of job embeddedness. In this review, we first go over the subject of employees turnover and then introduce the concept of job embeddedness and finally theoretical and practical developments of the concept will be analyzed. We hope this review could present  the gap of literature to be filled in future local research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job embeddedness
  • employee turnover
  • employee retention
  • job satisfaction
  • organizational commitment