آینده‌پژوهی نظام اداری متأثر از فناوری‌های همگرا در ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار بخش مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار بخش مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

چکیده

نظام اداری به عنوان یکی از اصلی­ترین زیرساخت­های توسعه پایدار جوامع، تحت تأثیر نظام علم و فناوری قرار دارد. تحقیق حاضر می­کوشد تا نظام اداری ایران را تحت تأثیر جریان همگرایی فناورانه و فناوری­های همگرا (ترکیب نانوفناوری، زیست ­فناوری، فاوا و علوم شناختی) مورد آینده­پژوهی قرار دهد. این تحقیق با رویکرد کیفی طراحی شده است و در مرحله آغازین، از طریق تکنیک پویش محیطی، 51 عنوان از دستاوردهای احتمالی فناوری­های همگرا در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را مورد شناسایی قرار داده و سپس با استفاده از تکنیک دلفی، نظرات 74 نفر از خبرگان حوزه­های تخصصی همگرایی فناورانه را درباره احتمال وقوع این دستاوردهای احتمالی، تحلیل می­نماید. در پایان با استفاده از تکنیک تحلیل ریخت­شناختی، نظرات خبرگان نظام اداری کشور، درباره وضعیت آینده نظام اداری جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر فناوری­های همگرا جمع­آوری و در قالب سناریوهای مختلف ترسیم شده است. یافته­ها نشان می­دهد که از دید خبرگان همگرایی فناورانه، احتمال وقوع نوزده مورد از دستاوردهای فناوری­های همگرا[D1]  در افق زمانی ده ساله، در حد «خیلی زیاد» و «زیاد» برآورد می­شود و از سوی دیگر، عناصر دوازده­گانه نظام اداری جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر این دستاوردها قرار دارند. نتایج  تحقیق، نحوه تاثیرگذاری فناوری­های همگرا در روند اصلاح و بهسازی نظام اداری کشور را تبیین می­کند، ضمن آنکه سناریوهای طراحی شده برای پیش­بینی آینده نظام اداری متأثر از فناوری­های همگرا در ایران، با سه رویکرد خوش­بینانه، بدبینانه و میانه می­تواند مسئولان نظام اداری کشور را در پیش­بینی و انتخاب مسیر مناسب جهت مواجهه منطقی با جریان همگرایی فناورانه یاری نماید. [D1]بهتر است از معادلی که برای مخاطب قابل فهم باشد استفاده کرد: فناوریهای همگرا جایگزین شود. انجام شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Futures Study on Iran’s Administrative System influenced by convergent technologies

نویسندگان [English]

  • Hedayat Kargar Shouroki 1
  • Sayyed Habibollah Mirghafoori 2
  • Habib Zare 3
  • Ali Mohammad Soltani 4
1 e
2 e
3 e
4 e
چکیده [English]

 
Among the required infrastructures for a society to develop, the administrative system, specially the one that is influenced by convergent technologies (NBIC) plays a  vital role. The purpose of this paper is a futures study on iran’s administrative system under the influence of convergent technologies. At the initial stage, we identified 51 possible achievements of convergent technologies in various aspects of human life  by environmental scanning. Next by using a Delphi technique, we collected and analyzed the views of 74 Iranian experts who were specialist in the  fields of technological convergence. Finally, by using the morphological analysis technique, the future status of the administrative system of Iran is depicted in several scenarios.  Findings show that, the probability of occurrence of 19 achievements of NBIC's convergence in a ten-years period will be  "very high" and "high", and on the other hand, multiple dimensions of the administrative system  is under the influence of NBIC’s achievements. The results also explain the way Iran’s admiristrative reform will be influenced by the NBIC. Furthermore, the research triple  scenarios (optimistic, pessimistic and median), will help the Iran’s policy makers and higher civil servants to select a  path of technological convergence that is most suitable for the country’s administrative system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative System
  • Technological Convergence
  • Convergent Technologies (NBIC)
  • Iran
  • Futures Study
-        ابوالحسنی رنجبر، ا.، دانش­فرد، ک. و فقیهی، ا. (1396). ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران. مدیریت دولتی، 9 (4)، 615-640.
-        آزادی احمدآبادی، ق. و جمالی مهموئی، ح.ر. (1396). تنوع و پراکندگی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه فناوریهای همگرا. پژوهش­نامه علمی­سنجی، 3 (6)، 1-21.
-        بارانی، ص.، فقیهی، ا. و نجف بیگی، ر. (1396). موانع تحول نظام اداری ایران. پژوهش های مدیریت عمومی، 10 (36)، 5-30.
-        پایا، ع.، بهرامی، م.، شرکا، ح.ر. و طباطبائی، س.م. (1390). ارزیابی آینده ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404. رهیافت، 49 ، 19-27.
-        پورعزت، ع.ا. و هاشمی کاسوایی، م. (1394). بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره. پژوهش های مدیریت عمومی، 8 (30)، 5-31.
-        ترابنده، م.ع. و رفیع زاده، ع. (1395). ارائه تکنیکی ترکیبی در بهبود نظام مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی ایران مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری. چشم انداز مدیریت دولتی، 27، 105-121.
-        حسن بیگی، ا.، عین القضاتی، ع. و اسماعیلی، م. (1394). نقش فناوریهای نوین همگرا بر بهبود زندگی مردم و ارتقای امنیت جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های حفاظتی-امنیتی، 3 (15)، 33-68.
-        حکیم، ا. و علایی، ح. (1392). بررسی کاربردها و تحلیل فرصتها و تهدیدات فناوری های همگرا (NBIC) در حوزه دفاعی کشور. نشریه سیاست دفاعی، 21 (82)، 61-110.
-        عرفان­منش، م.ا. و اصنافی، ا.ر. (1395). بررسی وضعیت تولیدات علمی بین المللی حوزه فناوریهای همگرا در پایگاه وب اف ساینس. مجموعه مقالات برگزیده نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، 231-243.
-        معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (1393). نقشه راه اصلاح نظام اداری. چاپ اول. تهران: انتشارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
-        واعظی، س.م. و البرزی، ز. (1396). جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران. حقوق اداری، 4 (12)، 9-31.
-    یعقوبی، ن.، ابراهیم پور، ح. و شاکری، ر. (1395). ارائه الگوی نیازهای کاربران دولت همراه در ایران. مدیریت دولتی، 8 (3)، 393-414.
-          Bainbridge, W.S. & Roco, M.C. (2016). Science and technology convergence: with emphasis for nanotechnology-inspired convergence. Journal of Nanopart Researches, 18 (211), 1-19.
-          Beckert B., Blumel, C., Friedewald, M. & Thielmann, A. (2008). Converging technologies and their impact on the social sciences and humanities (CONTECS). Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research. Online: http://www.contecs. fraunhofer.de
-          Cai, S.S. (2011). The age of synthesis: From cognitive science to converging technologies and hereafter. Chinese Science Bulletin, 56 (6), 465-475.
-          Dotsenko, E. (2017). NBIC-Convergence as a Paradigm Platform of Sustainable Development. The Second International Innovative Mining Symposium. DOI: 10.1051/e3sconf/20172104013.
-          Ezdina, N. (2017). Humanity and Environment Co-influence in the Shadow of Technological Convergence. The Second International Innovative Mining Symposium. DOI: 10.1051/e3sconf/20172104015
-          Farrokhi, H., GhodratiToostani, I., Farasatkhah, M. & Ekhtiari, H. (2014). Sustainable Development of Cognitive Science and Technology Ecosystem; an Overview to the “Human Brain Project” as a Functioning Sample. Basic and Clinical Neuroscience, 5 (1), 4-10.
-          Flynn, N. (1995). The future of public sector management: Are there some lessons from Europe?. International Journal of Public Sector Management, 8 (4), 59-67.
-          Ghalichkhani, R.D., Sepahvand, R. & Mehdibeigi, N. (2015). The relation between organizational behavior and converging technologies. International Journal of Asian Social Science, 5 (8), 431-445.
-          Ghazinoory, S. & Hajishirzi, R. (2012). Using Actor-Network Theory to identify the role of IT in cognitive science in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 32, 153 – 162.
-          Kastenhofer, K. (2010). Do we need a specific kind of technoscience assessment? Taking the convergence of science and technology seriously. Poiesis Prax, 7, 37–54.
-          Kim, M. & Kim, C. (2012). A Patent Analysis Method for Technological Convergence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 657 – 663.
-          Kim, P.R. & Hwang, S.H. (2012). A Study on the Identification of Cutting-Edge ICT-Based Converging Technologies. ETRI Journal, 34 (4), 602-612.
-          Matyushenko, I., Sviatukha, I. & Grigorova-Berenda, L. (2016). Modern Approaches to Classification of Biotechnology as a Part of NBIC-Technologies for Bioeconomy. British Journal of Economics, Management & Trade, 14 (4), 1-14.
-          McCreight, R. (2013). Convergent Technologies and Future. Strategic Studies Quarterly, 4, 11-19.
-          Olivier, A.J. & Erwin, S. (2018). Closing the strategy execution gap in the public sector. International Journal of Public Leadership, 14 (1), 6-32.
-          Pourezzat, A.A., Moghadam, M.H., SaniEjlal, M. & Taheriattar, G. (2018). The future of governance in Iran. Foresight, 20 (2), 175-189.
-          Roco, M.C. & Bainbridge, W.S. (2013). The new world of discovery, invention, and innovation: convergence of knowledge, technology, and society. Journal of Nanopart Researches, 15, 1-17.
-          Schummer, J. (2008). From Nano-Convergence to NBIC-Convergence. In Heidelberg et al., Deliberating Future Technologies: Identity, Ethics, and Governance of Nanotechnology. Springer
-          Sunder, M., Vijaya, G.L.S. & Marathe R.R. (2018). A morphological analysis of research literature on Lean Six Sigma for services. International Journal of Operations & Production Management, 38 (1), 149-182.
-          Swierstra, T., Boenink, M., Walhout, B. & VanEst, R. (2009). Converging Technologies, Shifting Boundaries. Nanoethics, 3, 213–216.