دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تیر 1397 
آینده‌پژوهی نظام اداری متأثر از فناوری‌های همگرا در ایران

صفحه 106-133

هدایت کارگر شورکی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع؛ علی محمد سلطانی