تاثیر امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران: بررسی نقش تجربه ، ارزش‌ها و نگرش‌ها

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

امنیت از شاخص های اساسی رفاه انسان‌ها محسوب می شود و چرخ‌های رشد و تعالی جامعه و افراد آن در گرو  تامین این نیاز اساسی است. گردشگری به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه و رفاه اقتصادی بیشتر کشورها در سایه وجود امنیت اجتماعی می تواند به رشد و بالندگی منتهی گردد. لذا وجود امنیت به عنوان یکی از اثرگذارترین شاخص های جذب گردشگر همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از میان متغیرهای اثرگذار بر تصویر ذهنی گردشگران، به بررسی تاثیر امنیت اجتماعی، با در نظر گرفتن نقش تجربه، ارزش ها و نگرش های گردشگران، در میان گردشگران خارجی در سال 1396 از ایران بازدید کرده اند، پرداخته شود. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی گردید و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. سپس به صورت در دسترس در میان 419 نفر از گردشگران خارجی توزیع شد. نتایج تحلیل داده‌ها، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار حضور متغیرهای تجربه، ارزش ها و نگرش‌های گردشگران در ارتباط اثرگذار امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Security and Tourism Image Building: The Role of Experience, Values and Attitudes

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Mansouri Moayed 1
 • Fatemeh Yavari Gohar 2
1 e
2 e
چکیده [English]

Providing security and protecting the lives and properties of tourists and visitors whether local and non-local, Is a major factor for all societies pursuing economic prosperity and development through tourism industry. Therefore, social security has  been among  the subjects that  researchers in the field of tourism are willing to study. This paper is aimed at examining the effect of social security on the mental image building of foreign tourists, focusing on the role of their experiences, values and attitudes. A questionnaire was distributed among 419 in access foreign tourists who have visited Iran in 2017. The results show a positive effect of social security on tourism image building through the variables of tourists experiences, values and attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Security
 • Tourism Image Building
 • Experience
 • Values
 • Attitudes
 1. الحسینی المدرسی، مهدی، ضیایی بیده، علیرضا (1394). تاثیر ارتباطات برند بر وفاداری: مطالعه نقض میانجی اعتبار برند و تصویر ذهنی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 10، شماره 40
 2. اسفندیار، کروش؛ شریفی تهرانی، محمد و شفیعی عربی، محمدعلی (1393). نقش امنیت در ایجاد تصویر ذهنی گردشگران خارجی از مقصد ایران، اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشماندازها
 3. سید صالحی، علیرضا و کاظمی، مهناز (1394). عوامل مؤثر بر رفتار انتخابی مصرف‌کننده با توجه به محصولات سبز مبتنی بر تئوری ارزش مصرف، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 26.
 4. فخریه، مهدی و همکاران (1393). تأثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به‌واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده، اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت‌ها و چالش‌ها، دانشگاه فردوسی مشهد
 5. کریمی علویجه، محمدرضا؛ احمدی، محمدمهدی و اسحاقی، محمدصادق (1396). نسل سوم ارزش ویژه برند: عوامل مؤثر بر ارزیابی ارزش ویژه برند کارمندمحور در صنعت بانکداری، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 11، شماره 44
 6. کیانی سلمی، صدیقه و مهرابی، علی (1396). شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت، وفاداری و جذب گردشگرانردشگران (نمونه موردی: گردشگران اصفهان)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، دوره 4، شماره 52
 7. قاسمی یالقوز آغاج، اکبر؛ اسدزاده، احمد؛ ایمانی خوشخو، محسن و جبارزاده، یونس (1397). تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه ای عوامل ادراکی و رضایتمندی، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال هفتم، شماره 24.
 8. موون، جان سی؛ مینور میشل (2009). رفتار مصرف‌کننده. ترجمه استاد حیدر زاده نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین چاپ اول ۱۳۸۸.

 

 1. Aaker, D. A. & Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. London: free Press.
 2. Anyu Liu, Stephen Pratt (2017). Tourism’s vulnerability and resilience to terrorism, Tourism Management 417-404,60.
 3. Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R.(1995). The partial least squares approach to causal modeling: personal computer adoption and use as an illustration, technological studies, 2.
 4. Bilgin, Pinar. (2003), “individual and Societal Dimensions of Security”. Bilkent university Turkey, Department of International Relation, International Studies Review 5, PP 203 – 222
 5. Boulding, K. (1956). General System Theory, N.Y.: Mc Graw-Hill.
 6. Buzan, Barry (1992). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Boulder and Colorado, Lynne Pienner Publishers.
 7. Carlos Fandos Roig, J., Sanchez Garcia, J., Angel Moliner Tena, M., & Llorens Monzonis, J. (2006). Customer perceived value in banking services. International Journal of Bank Marketing, 24(5), 266-283.
 8. Cetin, Gurel (2013).  Influence of customer experience on loyalty and word-of-mouth in hospitality operations, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, An International Journal of Tourism and Hospitality Research Volume 25, Issue 2  
 9. Chao, W. Z. (2005).Marketing tools as factors in destination image formation. Master of Science Dissertation, San Jose state university.
 10. Chen, Ya-Ru; Chen, Xiao-Ping and Portnoy, Rebecca (2009) To whom do positive norm and negative norm of reciprocity apply? Effects of inequitable offer, relationship, and relational-self orientation, Journal of experimental Social Psychology, 45, pp. 24–34.
 11. Crompton JL.(1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. Journal of Travel Res;17(4):18–23
 12.  Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika.
 13. Daase, Christopher. (2010). “National, Societal, and Human Security: On the Transformation of Political Language”, Historical Social Research, 35, 4: 22-37.
 14. Faircloth JB, Capella LM, Alford BL.(2001). The Effect of Brand Attitude and Brand Image on Brand Equity. Journal of Marketing Theory and Practice; 9(3): 61-75.
 15. Fournier, S. M. (2010), "Consumer and their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research", Journal of Consumer Research, Vol. 24,  No. 4, PP. 343-373.
 16. Forough Ghasemi, Leila Jalalabadi, R.S.Poormoosavi, Zahra Kiyani Ghaleh No (2014) Analyzing the role of security in developing Iran’s foreign tourism, European Online Journal of Natural and Social Sciences; Vol.3, No.3, Special Issue on Environmental, Agricultural, and Energy Science, pp 216-210.
 17. Ghasemi ,Forough, Jalalabadi ,Leila, Poormoosavi, R.S., Kiyani Ghaleh No,Zahra (2014). Analyzing the Role of Security in Developing Iran’s Foreign Tourism, European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings
 18. Gursoy, D., Chen, M., & Kim, H. J. (2005). The US airlines relative positioning based on attributes of service quality. Tourism Management, 26(1), 57–67
 19. Hall, C. Michael, Timothy, Dallen J., Duval David Timothy (2012). Safety and security in tourism: Relationships, management, and marketing, Taylor and Francis Inc.
 20. Hamalainen, J. (2004/ 2005). Social Insecurity and Social Exclusion: Old and New Challenges for Social Policy and Social Work. Journal of Social , Issue 10, 3-15.
 21. Holbrook, Morris, B. & Hirschman, Elizabeth, C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun, Journal of consumer research, Vol. 9, 1320140
 22. Hulland, j(1999). Use of partial least squres in stratgic management research: a review of four recent studies. stratgic management journal.
 23. Jafari S. A., Mohammadi R. (2011). »Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) in Iranian Tile Industry Using Pls Path Modeling Technique«, Middle-East Journal of Scientific Research; 8(1)
 24. Johansen ,Robert C.(2017). Developing a Grand Strategy for Peace and Human Security: Guidelines from Research, Theory, and Experience, Global Governance 23 , 525–536
 25. Joseph J. Simpson, Penny M. Simpson, Oliver Cruz-Milan (2016). Attitude towards immigrants and security: Effects on destinationloyal tourists, Tourism Management, Volume 386-373 ,57.
 26. Kim, Seongjin. (2008). “Concept of Societal Security and Migration Issues in Central Asiaand Russia”, Center for Far Eastern Studies, University of Toyama, CAMMIC Working Papers No.2: 1-20.
 27. Kim ,Jeongmi & Fesenmaier, Daniel R. (2015). Measuring Emotions in Real Time Implications for Tourism Experience Design, Journal of Travel Research, Vol. 54, Issue 4.
 28. Konecnik, M. & Ruzzier, M.( 2010). “The customer's perspective on the tourism destination brand: A structural equation modeling study”. Transformations in Business & Economics, 7(1 ), 169-184
 29. Kovari, L. & Zimanye, K. (2011). Safety and security in the age of global tourism, Applied studies in agribusiness and commerce, Volume 05, Number 3-4
 30. Martineau, P. (1958). The personality of the retail store. Harvard Business Review, 36, 47–55.
 31. Pine II, B.J. and J.H. Gilmore (1999), The Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 32. Riley, F., Pina, J. M., & Bravo, R. (2015). The role of perceived value in vertical brand extensions of luxury and premium brands. Journal of Marketing Management, 31(7), 881-913.
 33. Richard George (2003) Tourist’s perceptions of safety and security while visiting Cape Town, Tourism Management 24 585–575
 34. Ryu, K.; Han T. H. & T. T. H. Kim (2008), "The Relationships among Overall Quick  Casual Restaurant Image, Perceived Value, Customer Satisfaction and  Behavioral Intentions", International Journal of Hospitality Management,  PP. 452-469.
  1. Schmitt, B. (2010). Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights. Foundations and trends in marketing, 5(2), 55-112.
  2. Shaw, D. (2005) Modelling ethical consumer decision making: the case of fair trade. In The Ethical Consumer (ed. by R. Harrison, T. Newholm & D. Shaw), pp. 137–153. Sage, London.
  3. Taylor, S.,& Todd, P. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models. Information systems research, 6(2)
  4. Verhoef, Peter C. (2003), “Understanding the Effect of Customer Relationship Management Efforts on Customer Retention and Customer Share Development,” Journal of Marketing, 67 (4), 30-45.
  5. Walter, Ute Edvardsson, Bo Öström, Åsa (2010). Drivers of customers’ service experiences: a study in the restaurant industry, Managing Service Quality, Vol. 20, no 3, p. 236-258
 1. Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of tow theoretical models. Management Science, 35(8)
 2. Escalas, J.E. and Bettman, J.R. (2003) You Are What They Eat The Influence of Reference Groups on Consumer Connections to Brands. Journal of Consumer Psychology, 13, 339-348.
 1. Vinzi, V. E. Trinchera, L. & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. Handbook of Partial Least Squares, 47-82