تحلیل عملکرد مدیریت بحران در شهر تهران: آموزه هائی از حادثه ساختمان پلاسکو

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی- دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران – ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - ایران

چکیده

توسعه کالبدی شهرهای بزرگ، آنها را در معرض خطرات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت قرار داده است. به همین دلیل، امروزه، یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهرها، موضوع ایمنی و مدیریت مخاطرات و حوادث ناگوار شهری است. حادثه حریق و فروریزش برج 16 طبقه پلاسکو بر اثر اتصال برق در یک واحد آن، نشان داد که بحران به صورت بخش جدایی ‌ناپذیر کلان شهر تهران در آمده و شمار زیادی از ساختمان‌های مرتفع قدیمی و حتی جدید، وضعیت مناسبی در مقابله با حریق و دیگر حوادث ناگهانی ندارند. موردکاویِ این حادثه خاص و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیریت بحران پس از وقوع آن، موجب می‌شود تا درس‌های این فاجعه به فرصت تجربه ‌اندوزی تبدیل گردد و با تدوین قوانین و رویه‌های مناسب، راهکارهایی برای تأثیر گذاری مثبت این حوادث بر زندگی مردم ارائه شود و کارکرد مدیریت بحران در آینده بهبود یابد. درپژوهش حاضر، از روش فراترکیب بعنوان مناسب‌‌ ترین ابزار گرد‌آوری، تجمیع، ترکیب و یکپارچه ‌سازی یافته‌های مطالعات پژوهشی متعدد و پراکنده استفاده شد و از نظرا ت خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه های مرتبط با حادثه پلاسکو برای دستیابی به دانش و تجربیات صاحب‌ نظران بهره ‌برده ایم. از اینرو،به بررسی و تبیین کارشناسانه و تخصصی عوامل فروریزش ساختمان پلاسکو تهران و تحلیل عملکرد مدیریت بحران شهر تهران در این حادثه پرداخته ایم. سپس الزامات ضروری برای پیشگیری از حوادث آتی را پیشنهاد داده تا بر اساس راهکارهای علمی و اجرایی حاصله، تحولی در شیوه مدیریت بحران‌های شهری ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disaster management performance analysis in Tehran (Case study: The Plasco Building fire and collapse in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Reza Rahmaniasl 1
  • Abolhassan Faghihi 2
  • Reza Vaezi 3
  • Gholamreza Kazemian 4
1 PhD student, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Professor of Management and Accounting Faculty of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor of Management and Accounting Faculty of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Management and Accounting Faculty of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The physical development of the major cities has exposed them to the risks caused by natural and man-made disasters. For this reason, today, one of the most important issues in urban planning and management is the issue related to urban safety and the management of urban risks and disasters. The Plasco Building fire and collapse incident in Tehran on January 19, 2017, due to an electrical connection, showed that the crisis has become an inseparable part of Tehran metropolis and a large number of old and even new high-rise buildings, are not in a good position to deal with fire and other sudden incidents. Therefore, the goal of this research is to investigate the Plasco incident and analyze the strengths and weaknesses of its management performance. We hope that, this research provides the lessons of this disaster into opportunity and experience which in turn come up with formulating appropriate rules, procedures and solutions to positively affect these incidents on people's lives and improves disaster management functionality in the future. We used   meta-synthesis method for collecting, aggregating, combining and integrating the findings of numerous and scattered research studies and obtained the experts knowledge and experiences as well that could explain the causes of the collapse of the Plasco building and have analyzed the performance of Tehran Disaster Management   in this incident. The results of the study show that what are the necessary requirements for the prevention of future accidents and some ways of creating the changes required for urban disaster management of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Disaster"
  • " Plasco Incident"
  • "Disaster Management Performance "
  • "Fire"