ارائه مدلی برای هویت ‌سازی برند در بانک‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران،

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران،ایران 

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

یکی از مفاهیم بنیادی در حوزه برند، هویت برند است. هدف این پژوهش، کشف مقوله‌های موثر بر هویت­سازی برند در بانک­های ایرانی و بررسی روابط بین آن­ها، به منظور ارائه یک مدل است. روش این تحقیق، آمیخته بوده و جهت طراحی مدل از رویکرد سیستماتیک نظریه داده­بنیاد استفاده شده است. داده­های بخش کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختار­یافته با 23 نفر از خبرگان بانکی(بانک ملّت) گردآوری و مفاهیم پژوهش از تحلیل متن مصاحبه‌ها استخراج گردید. سپس از طریق پرسشنامه نسبت به گردآوری داده­ها از 112 نفر خبرگان بانکی(بانک­های سپه، مسکن، تجارت، پارسیان و سامان) و آزمون مدل اقدام ‌شد. روش نمونه‌گیری بخش کیفی، قضاوتی و گلوله برفی و در بخش کمّی، خوشه­ای می‌باشد. پس از تحلیل داده­های کیفی، تعداد 350 کد اولیه، 79 مفهوم و 23 مقوله، احصاء گردید. پدیده محوری این پژوهش، هویت‌سازی برند می­باشد و یافته­ها شامل مقوله‌های: کمبود آگاهی افراد جامعه، فقدان اعتماد کافی نزد جامعه و مشتریان، کاهش رضایت مشتریان، کاهش وفاداری مشتریان، رقبای داخلی، افت تعهد کارکنان و تنزل تصویر برند، به عنوان شرایط علّی؛ مقوله‌های: اهداف و استراتژی‌ها، مدیریت منابع انسانی، برندسازی داخلی، ارتباطات، خدمات و ابزارها، قدرت مالی و انتخاب نوع مشتریان، به عنوان راهبردها؛ مقوله­های: فرهنگ سازمانی، ساختار و فرایندها به عنوان شرایط زمینه­ای و مقوله­ محدودیت­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان شرایط مداخله‌گر  شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد به­کارگیری راهبردهای ارائه شده برای هویت­سازی برند در بانک­ها، تاثیرگذاری بالایی بر حصول پیامدهای ایجاد رفتار شهروندی برند در کارکنان و خلق تصویر مطلوب برند در جامعه، دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Building Brand Identity in Iranian Banks

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Saatchi 1
  • farzad asayesh 2
  • Sedighe Tootian Esfahani 3
  • Seyed Mahmood Hashemi 4
1 Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qods City Branch, Tehran, Iran
2 Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qods City Branch, Tehran, Iran
3 , Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Management, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
4 Department of Business Administration, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the fundamental concepts in the domain of brand is brand identity. The purpose of this research is to discover the effective categories on brand identity building in Iranian banks and examine the relationships between them, in order to present a model. The method of this research is mixed and the systematic approach of Grounded theory has been used to design the model.In the qualitative phase we collected data from interviews with 23 banking experts (Mellat Bank) and research concepts were extracted from the text analysis of the interviews. Then, in order to confirm the qualitative phase of research and test the model, we used a questionnaire that was distributed among 112 banking experts (Sepeh, Maskan, Tejarat, Parsian and Saman banks). The sampling in the qualitative phase, was judgmental and snowballing, and in the quantitative part, was cluster sampling. In the process of qualitative data analysis, we found 350 primary codes, 79 concepts and 23 categories. The central phenomenon of this research was Building brand identity, and the findings included the following categories: lack of community awareness, lack of sufficient trust among society and customers, decrease in customer satisfaction, decrease in customer loyalty, domestic competitors, decrease in employee’s commitment and degradation of brand image as causal conditions. The categories of goals and strategies, human resources management, internal branding, communication, services and tools, financial strength and choosing the type of customers as strategies.  The categories of organizational culture, structure and processes as background conditions. The categories of political, social and economic limitations as intervening conditions. The results of the research show that the use of strategies presented for brand identity building in banks has a high impact on achieving the consequences of creating brand citizenship behavior in employees and creating a favorable brand image in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Brand identity
  • Iranian banks
  • Grounded theory