ارائه مدل ناکامی مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان- خرم اباد- ایران

چکیده

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا و بالاخص ایران، در کنترل مبارزه با فساد دچار مشکل بوده و نیازمند وجود مدل‌های جامع و عملی برای مقابله با آن هستند. این پژوهش تلاش می‌کند تا به ارائه مدلی  درباره دلایل ناکامی مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران به دانش ما درباره این پدیده کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه داده‌ بنیاد ابتدا مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته با اعضای هیئت علمی دانشگاه و مجریان دستگاه‌های اجرایی انجام شد و سپس مطابق با روش استراوس و کوربین، مدل فرآیندی پژوهش طراحی گردید. در مجموع 185 مفهوم شناسایی شد که در 38 خرده مقوله و 16 مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که مبارزه با فساد اداری بخاطر وجود عواملی چون مشکلات قانونی، مسائل هنجاری-رفتاری، مشکلات ساختاری-مدیریتی و مسائل محیطی ناکام مانده است. این پدیده در بستر عواملی همچون فرهنگ و ارزش‌های حاکم، سیاست و حکومت قرار دارد و ویژگی‌های سازمانی، ویژگی‌های مدیریتی و ویژگی‌های اطلاعات (عوامل مداخله گر) بر آن اثر می-گذارند. اصلاحات نهادی- قانونی، پیشگیری و کنترل فساد، بکارگیری رویکرد انگیزشی-حمایتی، برخورداری از مکانیزم نظارتی فعال و شفاف‌سازی از جمله استراتژی‌هایی هستند که درصورت بکارگیری، با پیامدهای مطلوبی در بخش‌های اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و سیاسی همراه خواهد بود. انتظار بر این است که مدل ارائه بتواند مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران را با موفقیت همراه سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of failure to fight against administrative corruption in Iran's government organizations

نویسندگان [English]

  • razieh montazeri 1
  • Mohamad Hakkak 2
  • hojjat vahdati 3
  • seyyed najmaddin mousavi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Management and Economic, University Lorestan, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Management and Economic, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Associate Professor, Department of Management and Economic, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
4 Assistant Prof. in management. Faculty of Economic and administrative Sciences, lorestan University of khoramabad, Iran
چکیده [English]

Today, all the countries of the world, especially Iran, have problems in controlling the fight against corruption and need comprehensive and practical models to deal with it. This research tries to present a comprehensive model of the failure to fight against administrative corruption in Iran's government organizations and contribute to our knowledge of this phenomenon.In this research, using data-based theory, semi-structured interviews were conducted with university faculty members and executives of executive bodies and then according to the method of Strauss and Corbin, the research process model was designed and then according to the method of Strauss and Corbin, the research process model was designed. After analysis, a total of 185 concepts were identified, which were classified into 38 subcategories and 16 main categories. The results showed that the fight against administrative corruption has failed due to factors such as legal problems, behavioral-normative problems, structural-management problems and environmental problems. This phenomenon is based on factors such as culture and ruling values, politics and government, and organizational characteristics, management characteristics and information characteristics (intervening factors) affect it.  Institutional-legal reforms, prevention and control of corruption, using motivational-supportive approach, having an active monitoring mechanism and transparency were among the strategies that, if used, will be associated with favorable consequences in the social, organizational, economic and political sectors. It is expected that the mentioned model can successfully fight against administrative corruption in Iran's government organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Corruption
  • Failure to Fight Against Administrative Corruption
  • Government Organizations
  • Grounded Theory