دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1395، صفحه 1-175 
الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی

صفحه 1-24

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری


کاربرد روش‌ تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی

صفحه 30-56

افشین دبیری؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان


تأثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازار

صفحه 57-78

اکرم شعبانی؛ سلیمان منصوری محمدآبادی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ خلیل صفری


بررسی عوامل مؤثر در قصد استفاده مستمر دانشجویان از سیستم مدیریت یادگیری

صفحه 129-151

احد زارع رواسان؛ امیر اشرفی؛ سوگل ربیعی ساوجی؛ معصومه امانی