دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تیر 1400 
بحران کرونا: ایران در آینه آزمون: رویکردی تطبیقی

صفحه 117-146

رضا واعظی؛ اشرف میرزایی؛ زهرا پورامینی