کلیدواژه‌ها = مدلسازی معادلات ساختاری
تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد

دوره 9، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 97-124

اکرم هادی زاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم طهرانی


ارائه یک چار‌چوب جامع برای برونسپاری در صنعت خودرو

دوره 8، شماره 32، دی 1392، صفحه 79-110

مهدی شیخ زاده؛ صادق معتمدی