اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن عابدی جعفری

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

jafariut.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

faghihiabolhassangmail.com

دستیار سردبیر

دکتر مهرداد بیات

استادیار دانشگاه پیام نور

bayatmehrdad60pnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علینقی مشایخی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

www.drmashayekhi.ir
mashayekhisharif.com
182654

بهروز دری

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

b-dorisbu.ac.ir

سید حمید خداداد حسینی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

دکتر سید بابک علوی

دانشیار
دانشکده مدیریت دانشگاه شریف

babak-alavi.ir/
sbalavisharif.edu

دکتر آرین قلی پور

جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک استاد
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

agholiporut.ac.ir

شهریار عزیزی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

sh_azizisbu.ac.ir

دبیر اجرایی

مینا عطار

دبیر اجرایی فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

journal.iamsgmail.com
09195704659

ویراستار

معصومه قاسمی

ویراستار فصلنامه

agmail.com