فرایند پذیرش مقالات

مراحل پذیرش مقاله در فصلنامه علوم مدیریت ایران