فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در فصلنامه علوم مدیریت ایران