بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثقفی، فاطمه [1] استادیار، گروه بین رشته ای فناوری ، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایران

ج

چ

 • چگینی، رویا [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • چرخچی، رکسانه [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

ح

خ

د

ر

ز

 • زارع، حبیب [1] استادیار بخش مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • زارع، رضا [1] گروه مدیریت دولتی. بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران
 • زارع رواسان، احد [1] استادیار دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز
 • زارعی متین، حسن [1] استاد دانشگاه تهران
 • زرکش، شهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • واژیر، لیلا [1] کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • والی، فرزانه [1] دانش‌ آموخته کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • واعظی، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
 • واعظی، رضا [1] دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • واعظی، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • وظیفه دوست، حسین [1] استاد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ه

ی

B

J