فصلنامه علوم مدیریت ایران (JIAMS) - واژه نامه اختصاصی