شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های طرح‌های کلان فناوری اطلاعات

چکیده

در محیط­های متلاطم که سازمانها با تهدیداتی برای بقاء و عملکرد موفق مواجهند، رویکرد­های مبتنی بر مدیریت ریسک می­تواند در بسیاری موارد اثربخش باشد. در آمریکا بسیاری از پروژه­‌ها و طرح‌‌های فناوری اطلاعات به دلایل تغییر در اهداف، انحراف از هزینه­‌های پیش‌بینی­شده، تاخیر در زمان تحویل و پیچیدگی این پروژه­ها و طرح­ها مجددا برنامه­ریزی و یا با شکست مواجه شده‌اند. در ایران نیزچندین طرح کلان فناوری اطلاعات از جمله طرح سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، طرح جامع امور مالیاتی کشور، طرح توسعه گمرک نوین و طرح کارت هوشمند ملی در حال پیاده سازی می­باشد، برای هر یک از این طرح­ها میلیاردها تومان هزینه شده است که هنوز غالب این طرح­ها در حال تکمیل می­باشند. علی­رغم طرح مباحث متعددی در خصوص مدیریت پروژه و مدیریت ریسک هیچکدام به بررسی مدیریت ریسک به عنوان یکی از عوامل حیاتی دخیل در نتایج و عملکرد طرح­های کلان فناوری اطلاعات نپرداخته است. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه ریسک‌های پروژه‌های فناوری اطلاعات, ریسک‌های عمومی طرح‌های کلان , تفاوت‌های مدیریت طرح و پروژه و استفاده از روش متاسنتز و در نظر گرفتن شباهتهای ظاهری و محتوایی , 48 ریسک در حوزه طرح‌های کلان فناوری اطلاعات شناسایی گردید. سپس با استفاده از نظرات خبرگان این ریسک‌ها اعتبار سنجی شد و پس از آن با روش فریدمن مشخص گردید که اولویت عوامل متفاوت است. شاخص‌های شناسایی شده در شش حوزه اصلی براساس تقسیم بندی موسسه مدیریت پروژه دسته بندی گردیدو در انتها براساس روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص گردید که ریسک‌های منافع, محیط , طرح, عملیاتی, پروژه و پورتفلیو در اولویت‌های اول تا ششم قرار دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and classification of information technology program risks

چکیده [English]

In the challenging environment, organizations are facing the threats to survival and success requires using the approaches of risk management.  Although the literature on project management and risk management are
abound  but none of them has paid much attention to risk management as
a critical factor which contributes to the  performance of the information technology  strategic plan. In this paper  the  authors  reviewed  the literature on  information technology project risks, general risks of the program, difference of program management and project management. By using meta synthesis approach and  considering face and content’s similarities, 48 major risks in the area of information technology projects were identified. The priority of different factors were determined  by experts and  indicators in six main areas were categorized based on the Project Management Institute’s standards.  Based on hierarchy clustering the result shows  that  the  risks of benefits, environment, design, program, operation, project and portfolio  are
in periority respectively 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • Project Management
  • information technology Program risk