سرمایه سیاسی و اینترنت: بررسی سطح سرمایه سیاسی و تأثیر استفاده از اینترنت بر ابعاد آن

چکیده

در عصر حاضر شهروندان به واسطه بهره­مندی از اینترنت، به حجم انبوهی از اطلاعات دسترسی یافته و نحوه تعامل آنان با یکدیگر، با نظام سیاسی جامعه خویش و همچنین مشارکت آنان در امور مختلف اجتماع، دستخوش تغییرات شگرفی قرار گرفته است. این ابزار می­تواند تقویت­کننده سرمایه سیاسی شهروندان باشند چرا که آگاهی سیاسی را بهبود بخشیده و به تحقق اشکال گوناگون مشارکت سیاسی کمک می­نماید. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی سطح سرمایه سیاسی، تأثیر اینترنت را بر ابعاد آن که شامل دانش و مهارت سیاسی، نگرش نسبت به هنجارهای سیاسی، اعتماد سیاسی، شبکه­های سیاسی، و کنش سیاسی است تبیین نماید. بدین منظور تعداد 300 نفر از شهروندان شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت کردند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که سطح سرمایه سیاسی در میان شهروندان شهر تهران
نسبتاً اندک است. بر اساس تحلیل­های آماری انجام شده، میزان استفاده از اینترنت بر سرمایه سیاسی و ابعاد دانش و مهارت سیاسی، هنجارهای سیاسی، شبکه­های سیاسی و
مشارکت سیاسی، تأثیر مثبت و معناداری دارد و این در حالی است که این تأثیر بر اعتماد سیاسی به عنوان بعد دیگری از سرمایه سیاسی تأثیری منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political capital and internet: Examining the amount of political capital and the effect of internet usage on it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: political capital
  • internet
  • Tehran