مطالعه شکاف های دانشی : پژوهشی در مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی تهران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی شکاف های دانشی در مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی و ارایه راهکارهایی برای از میان بر داشتن این شکاف ها است. برای این منظور سه الگوی شکاف های دانشی مطرح شده اند. پژوهشگران در انجام این پژوهش، الگوی لین ( 2005) را که متشکل از شش شکاف است، مبنای کار خود قرار داده اند و پس از تلفیق الگوی لین با الگوی سازمان یادگیرنده و الگوی عوامل تاثیر گذار بر جو اعتماد در سازمان و تمایل افراد به تسهیم دانش، دو شکاف دیگر به الگوی اولیه افزوده اند و در نهایت بر اساس الگوی هشت شکافی، پرسش ها و فرضیه های پژوهش را تدوین کرده اند. به منظوراولویت بندی متغیرهای تشکیل دهنده هر شکاف، پژوهشگران از روش AHP استفاده کرده اند.. حال آنکه برای اولویت بندی همان متغیرها، بر اساس نظر پژوهشگران سازمان از آزمون فریدمن استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، وجود شکاف اول پذیرفته نشد حال آنکه سایر هفت شکاف در مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی تهران مورد تایید قرار گرفت. به علاوه در اولویت بندی شاخص های تشکیل دهنده هر شکاف بر اساس نظر صاحبنظران و پژوهشگران این سازمان تفاوت هایی مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Gaps Analysis: A Research in the Centre of Research and Technology of Petrochemical Organization

چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze knowledge gaps in the Centre of Research and Technology of Petrochemical Organization and to present a framework to fill these gaps. The researchers have used Lin (2005) Model of Knowledge Gaps as the basis of the research and combining it with Armstrong's (2004) model of learning organization and Sharkie's (2005) model of the factors affecting trust climate of the organization and people's intention to share their knowledge, two other gaps have been added to the original model. The research questions and hypotheses have been developed based on the eight-gap model. Also, a prioritization of variables composing each gap has been conducted based on the opinions of knowledge management experts and the researchers of the organization. AHP method has been conducted to prioritize the variables from KM scholars' viewpoints and Friedman test has been applied to prioritize the variables from the viewpoint of researchers and managers of the organization, Based on the research findings, the first knowledge gap does not exist while the existence of other seven gaps has been confirmed. Also some differences have been observed between the view points of experts and researchers in prioritizing variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge gap
  • Trust climate
  • Learning
حسین رحمان سرشت  نسترن سیمار اصل مطالعه شکاف های دانشی : پژوهشی در مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی تهران سال سوم (شماره 10), 37-62