ارائه گونه ‌شناسی از فرصت‌های کارآفرینی بر اساس منشاء و فرایند شکل‌گیری آنها

چکیده

در سال‌های اخیر موضوع فرصت‌های کارآفرینی، به عنوان
مفهومی که می‌تواند قلمرو کارآفرینی را از دیگر حوزه‌های مدیریت متمایز کند و به عنوان
حوزه‌ای مستقل به آن مشروعیت ببخشد، مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات حوزه فرصت‌های
کارآفرینی، دو جریان نظری شاخص وجود دارد: رویکرد خلق و رویکرد کشف فرصت. با وجود اینکه
پژوهش‌های بسیاری به بررسی هر یک از این دو رویکرد پرداخته‌اند، مطالعات کافی در جهت
بررسی ارتباط بین این دو رویکرد انجام نشده است. تناقضات بین دیدگاه‌های این دو رویکرد
باعث پراکندگی ادبیات کارآفرینی شده است و هنوز توافقی درباره پاسخ سوالات اساسی این
حوزه یعنی منشاء و ماهیت فرصت‌های کارآفرینی (سطح هستی‌شناسی) و فرایند توسعه فرصت‌های
کارآفرینی(سطح معرفت شناسی) وجود ندارد. هدف این مقاله مقایسه دیدگاه‌های مختلف در
خصوص منشاء و فرایند شکل‌گیری فرصت‌های کارآفرینی و ارائه یک گونه شناسی[i]  از این فرصت‌ها است. این مقاله تلاش می کند تا با
مقایسه و جمع‌بندی دیدگاه‌های متفاوت موجود در ادبیات، در رفع مشکل پراکندگی ادبیات
این حوزه و تناقض رویکردهای حوزه فرصت‌های کارآفرینی مشارکت داشته باشد.
[i]Typology

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A typology of entrepreneurial opportunities based on their origins and development processes