تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع، دانشگاه علم و هنر

2 دانشیار گروه صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

دانشگاه‌ها بطور سنتی سازمان‌های دانش محور محسوب می‌شوند، اما هنوز در بسیاری از دانشگاه‌ها فرایند‌های مدیریت دانش به طور رسمی طراحی و پیاده سازی نشده است. بنابراین سوالی که می‌تواند مطرح شود اینست که وجود راهبردها تا چه میزان فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه‌ها را تقویت می‌کند. در این مقاله سعی شده است مدلی جهت بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه‌ها، ارائه گردد. نوع تحقیق، توصیفی و پیمایشی است. جهت جمع آوری داده‌های کمی از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. جامعه تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل می‌دهند. روابط میان متغیرها با بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که راهبرد انسان محور بر هر دو فرایند خلق و به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه‌ها تاثیر‌گذار است. در حالی که راهبرد سیستم محور فقط بر فرایند کسب و خلق دانش تاثیر‌گذار است و این تاثیر نسبت به راهبرد انسان محور کمتر است. از این رو تقویت تعامل و ارتباط رو در رو میان اعضای هیئت علمی، موجب بهبود فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه‌ها می‌شود و مناسب است در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impacts of knowledge management strategy on knowledge management processes in Iranian governmental universities

نویسندگان [English]

  • Afarin Akhavan 1
  • Mohammad Saleh Owlia 2
چکیده [English]

Universities are traditionally considered as knowledge base organizations, but in many universities, knowledge management (KM) processes has not been officially designed and implemented yet. Therefore, a key question is that the extent to which the KM strategies improve KM processes in universities. In this paper, a model for understanding the influence of KM strategies on knowledge acquisition, creation and sharing in universities is presented. A questionnaire was designed for collecting quantitative data. The statistical population was all faculty members of engineering departments in Iranian governmental universities. The relationships between the variables was analyzed using Structural Equation Modeling. The results showed that human oriented strategies influenced KM processes. Knowledge sharing mediated the relationship between human oriented strategy and knowledge creation . In


addition, it was found that improving informal relationship and interaction between faculty members could improve the KM processes in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management strategy
  • Processes
  • Creation
  • Sharing
  • universities
  • Iran
  • SEM