بررسی تفاوت‌ میان شرکت‌های دانش‌بنیان (فنّاوری‌محور) و بخش‌های با فنّاوری بالا و متوسط در بستر کشورهای در حال توسعه: شواهدی از پیمایش نوآوری در ایران

نویسندگان

1 هیات‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فنّاوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌ مدرس،

چکیده

چکیدهاگر چه در گذشته تفاوت بین بخش‌های فنّاوری بالا و متوسط (High-Medium Tech Sectors) با بخش‌های فنّاوری پایین و متوسط (Low-Medium Tech Sectors) به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته‌است ولیکن به‌دلیل کمبود اطلاعات مقایسه میان بخش‌های فنّاوری بالا و متوسط با بنگاه‌های فنّاوری‌محور (Technology Based Firms) انجام نشده‌است. هدف مقاله حاضر این است که این تفاوت را واکاوی کرده و نشان‌دهد که در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران، تفاوت میان یک بخش با یک بنگاه را از منظر رفتار نوآورانه آنها چگونه می‌توان توضیح داد. بدین منظور، از اطلاعات پایگاه داده جدید پیمایش نوآوری در ایران استفاده شده است و رفتار دو گروه از طریق بررسی آماری و آزمون t مستقل با یکدیگر مقایسه شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان‌داد که تفاوت اصلی بین آنها در این‌است که  بنگاه‌های فنّاوری‌محور به استفاده از مدل فشار علم و فنّاوری تمایل بیشتری نشان داده‌ند ولیکن بخش‌های با فنّاوری بالا و متوسط در این زمینه الگوی مشابهی را نشان نداده‌اند. در مقایسه رفتار آنها با بازیگران بازار مشاهده می‌شود که رفتار آنها بسیار شبیه به ‌هم بوده است.  همچنین نتایج پژوهش نشان‌داد که بسترِ یک کشور در حال توسعه مانند ایران به شدت بر ضعف شکل‌گیری بخش‌های با فنّاوری بالا و متوسط در مقایسه با کشورهای پیشرفته ﺗﺄثیر گذاشته‌است و آنها اصلا مشابه بخش‌های نظیر خود کشورهای پیشرفته عمل نمی‌کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Differences between TBF1 and HMT2 sectors in the context of developing countries

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Soozanchi Kashani 1
  • Mahboobeh Noori Zadeh 2
1 souzanchi@sharif.edu
2 m.noorizadeh@modares.ac.ir
چکیده [English]

Abstract: The paper draws on results from the first round on innovation survey in Iran in order to examine the extent of differences among High-Medium-Tech sectors with Technology-Based-Firms (TBFs). Although the differences between HMT and LMT sectors have been examined widely before, the comparison between HMT and TBFs could not be operationalized before because of lack of adequate data. This comparison is made possible by an interesting database generated in this specific context. We found that the main difference between them lies in reliance of TBFs on STI mode of innovation, given that HMT sectors in this context do not show the similar pattern. However, their behavior in market look likes very similar. We suggested that the context of a developing country like Iran heavily impact the under-establishment status of advanced sectors, although TBFs in this context struggle to maintain their connections with the world of science and technology. Moreover, this context pushes them to stay far from customer interactions that in turn enhance the purity of STI mode of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology-Based-Firms
  • High and Medium Tech sectors
  • Developing Country
  • Innovation Survey