تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها

چکیده

هدف این مقاله تدوین مدلی برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها می‌باشد. برای رسیدن به این هدف مبانی نظری، پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی و تجارب شرکتهای بزرگ مورد بررسی قرار گرفت تا مواد اصلی مورد نیاز برای ارائه مدل را به دست دهد. داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه ساختمند از سه گروه نمونه که جمعا 455 نفر از مدیران و کارشناسان جامعه آماری بوده اند، بدست آمد. از گروه اول و دوم برای ارزیابی مولفه‌های کیفیت زندگی کاری و اهمیت هر یک از آنها استفاده شده و از گروه سوم برای ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری در جامعه آماری که بیانگر ادراک آنان نسبت به کیفیت زندگی کاری بود، استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، ابعاد مدل کیفیت زندگی کاری1 را در سه عامل ساختاری- مدیریتی، روانشناختی و اجتماعی خلاصه می‌کند. نتایج بدست آمده، مولفه‌های متشکله مدل را برای ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان سودمند و مناسب نشان داد. نتایج حاصله از تحلیل واریانس تفاوت معنی داری بین شاخص کیفیت زندگی کاری و متغیرهای تعدیل‌کننده (سن، جنسیت، تحصیلات، شغل و رده شغلی، سمت سازمانی، درآمد، پاداش و زمان انجام کار) را در سطح آلفای 5 درصد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for the Assessment of Quality of Work Life in Organizations

چکیده [English]

This study intends to develop a model for assessing the employees' quality of work life in an Iranian organization. A questionnaire was distributed to 510 members of IMIRDO Co. (Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization) across three groups out of which a total of 427 questionnaires were returned yielding a response rate of 93%. The first and the second group were supposed to assess the factors of QWL and the third group was meant to assess the situation of QWL in the research population. Using factor analysis, QWL factors were summarized in three factors: structural, psychological and social. Based on research findings, a comprehensive model is presented to show the QWL situation in IMIDRO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life (QWL)
  • QWL model
  • factors and programs
Seyyed Ahmad Bazaz Jazayeri Mohammad Hassan Pardakhtchi (2007) Developing a Model for the Assessment of Quality of Work Life in Organizations Volume 2 (Number 5), 123-151 سیداحمد بزاز جزایری٭ محمدحسن پرداختچی (1386) تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها سال 2 (شماره 5), 123-151