ارزیابی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در بانک های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

3 استاد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی میزان تحقق ابعاد سازمان یاد گیرنده بر اساس مدل واتکینز و مارسیک در بانک های دولتی ایران(ملی،سپه،کشاورزی و مسکن)است. در این مطالعه تلاش بر این است کهراهکار هایی برای تبدیل بانک های دولتی به بانک یادگیرنده ارائه شود.پژوهش انجام شده از بعد مخاطب، کاربردی و از بعد هدف،توصیفی است.داده ها،از طریق پرسشنامه استاندارد((DLOQ بر اساس مدل هفت گانه واتکینز و مارسیک گردآوری شده است.بدین منظور،پرسشنامه پژوهش،در بین نمونه ای شامل 384 تن از مدیران و کارکنان بانک های دولتی شهر تهران،توزیع گردید. تحلیل داده های جمع آوری شده،توسط نرم افزار SPSS نسخه 21،انجام شد.بر اساس یافته های پژوهش،وضعیت بانک های دولتی ایران بر روی پیوستار سازمان یادگیرنده،ضعیف و متوسط ارزیابی می گردد و نشان می دهد این بانک ها با وضعیت مطلوب سازمان های یادگیرنده فاصله دارند.به منظور رفع دلایل شناسایی شده برای عدم تطابق بانک های دولتی با ویژگی های سازمان یادگیرنده و کاهش فاصله آن ها با شرایط مطلوب سازمان یاد گیرنده،راهکارهایی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of realization of the learning organization dimensions in the Iranian Public Owned Banks

نویسندگان [English]

  • Alireza Najafpour 1
  • Reza Najafbagy 2
  • karamalah danesh fard 3
چکیده [English]

This paper, is aimed at assessing the learning organization dimensions in Iranian public banks (Melli, Sepah, Keshavarzi, and Maskan). We applied the Watkins and Marsick model, to study the level of organizational learning in above-mentioned banks. The paper, from user view, is an applied and in terms of its goal is a descriptive-survey one. The data were collected through the standardized DLOQ questionnaire which was designed based on seven-dimensional model of Watkins and Marsick. The questionnaire was distributed among 384 of the above-mentioned bank managers and staff   working at the Tehran branches. We used the SPSS software, version 21, to analyze the data. The findings of the study indicated that the public banks in Iran could be evaluated as weak and moderate on the continuum of learning Organization and that they were far from ideal learning organizations. Finally, to deal with the nonconformities with the learning organization specifications and reduce the gap between the current state and the ideal state of learning organization, some courses of action were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • Learning
  • Organizational Learning
  • State Banks in Iran