بحران هویت در رشته مدیریت دولتی: چالشها و پاسخها

چکیده

بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت‌دولتی به بحرانهای فکری در این رشته اختصاص یافته است. این بحرانها ناشی از بحثهای مختلفی است که عموماً تحت عنوان بحران هویت مطرح می‌شوند و مشکلات و چالشهای بنیادینی را در مفهوم‌سازی دانش در حوزه دولت موجب شده‌اند. با اینکه واژه دانش، لغت باب روز مدیریت‌دولتی شده، بحثهای معاصر بیانگر درک ضعیف از چگونگی ایجاد و اعتبار بخشی دانش در این رشته است. بنابراین پژوهشگران مدیریت‌دولتی تلاشهای بسیاری کرده‌اند تا پاسخهای مناسبی به بحران هویت رشته مدیریت‌دولتی ارائه دهند. این مقاله با بهره‌گیری از روشهای تولید دانش در ساختارهای علمی، بدنبال دسته‌بندی و بررسی این پاسخها است و نهایتاً بدین نتیجه می‌رسد که راه‌حلهای مبتنی بر دانش فرا رشته‌ای در مدیریت‌دولتی که بر مبنای درک نظری مشترک، تعامل شناخت‌شناسیهای رشته‌ای و درک ماهیت زندگی و سطوح پیچیده واقعیتهای آن قرار دارد، می‌تواند چارچوب مناسبی برای هویت بخشیدن به رشته مدیریت‌دولتی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity Crisis in the Field of Public Administration

چکیده [English]

A considerable body of academic literature in public administration is about its various forms of intellectual crisis, which are frequently subsumed under the idea of identity crisis. Although knowledge is the latest buzzword in public administration, yet contemporary debates demonstrate a poor understanding of how knowledge is constructed and valued in the field. Therefore, many scholars attempt to response to identity crisis in the field. This paper intends to categorize and review these responses using the approaches of knowledge production in scientific structures. It is concluded that the solutions based on transdisciplinary knowledge of public administration that is based on a common theoretical understanding, a mutual understanding of disciplinary epistemo-logies, and understanding the reality of life and its complexities, can provide a framework for the identity of the public administration field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Administration
  • identity
  • Paradigm
  • Knowledge
  • Transdis-ciplinary
ابوالحسن فقیهی محسن علیزاده ثانی (1386) بحران هویت در رشته مدیریت دولتی: چالشها و پاسخها سال 2 (شماره 6), 25-47 Abolhassan Faghihi Mohsen Alizadeh Sani Identity Crisis in the Field of Public Administration Volume 2 (Number 6), 25-47