پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان‌های پروژه محور(مورد مطالعه: پژوهشگاه نیرو)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ایران

2 فارغ التحصیل MBA دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

با وجود اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور، پژوهشهای چندانی در مورد کارکردهای منابع انسانی در چنین سازمانهایی انجام نشده است. در این پژوهش تلاش شده در قالب مطالعه­ای کیفی به آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کنونی پژوهشگاه نیرو بپردازیم و راهکارهایی برای بهبود آن در جهت استقرار یک نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ارایه کنیم. جامعه آماری این پژوهش پژوهشگرهای حوزه صف پژوهشگاه نیرو (متشکل از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مشغول در پروژه­ها) هستند و برای نمونه‌گیری، روش ‌نمونه‌گیری هدفمند بکار گرفته شه است. برای گرداوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار استفاده شده و در کنار آن به بررسی اسناد و مدارک سازمانی و کسب نظرات خبرگان پرداخته­ایم. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها پیشنهاد شد که در سیستم مطلوب ارزیابی عملکرد پژوهشگاه نیرو چهار نوع ارزیابی انجام شود: 1) ارزیابی سالانه عملکرد فردی اعضا و استفاده از نتایج آن در ترفیع رتبه و پایه سالانه، 2) ارزیابی ماهانه عملکرد فردی اعضا  برای پرداخت کارانه، 3) ارزیابی پروژه در پایان آن توسط کارفرما با توجه به اطلاعات مدیریت برنامه‌ریزی و کیفیت و نظرات ناظر و 4) ترکیبی از ارزیابی عملکرد گروهی و فردی در پایان هر پروژه و اتصال آن به پاداش پروژه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pay for Performance in Project-oriented Organizations: A case of Niroo Research Institute

نویسندگان [English]

  • Asal Aghaz 1
  • Kamran Ghaffari 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology,Tehran,Iran
2 MBA Graduate, Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the importance of Human Resource Management in project-oriented organizations, there are not adequate studies in this field. As a qualitative study, the purpose of this research is firstly to diagnose the status of performance management and compensation system in Niroo Research Institute. Secondly, this study aims to suggest mechanisms to implement a pay for performance system. The population of this study is researchers and employees working directly in projects. We used a purposive sampling method and collected data through a semi-structured interviews. Besides the interview, we examined the organizational documents pertinent to performance appraisal. Moreover, to increase the research validity, the opinions of experts were also taken into account. Findings of the study suggest  four types of appraisal: 1) employees’ annual performance appraisal as a basis for grading and annual promotion, 2) employees’ monthly appraisal for merit pay, 3) project evaluation by employer regarding the related data, and  4) the combination of individual and group performance appraisal when  the project is completed  and being linked to the rewards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Compensation
  • Pay for Performance
  • Project-oriented Organization