اثرات سبک‌های ارتباطی رهبر بر گرایش به پذیرش تغییر: مطالعه ای درباره ارتباط اثربخش درون سازمانی و آمادگی برای تغییر

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ‌مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین اثرات سبک های ارتباطی رهبر بر گرایش به تغییر از طریق متغیرهای درک ارتباط اثربخش درون سازمانی و آمادگی برای تغییر انجام شد. این پژوهش، از بعد هدف، توصیفی- همبستگی و از بعد مخاطب کاربردی است و جامعۀ آماری آن را کارکنان و مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان با تعداد 374 نفر تشکیل دادند، که با توجه به فرمول کوکران، از میان آن‌ها 270 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. داده ها، با استفاده از مطالعات آرشیوی و سه پرسشنامه سبک های ارتباطی، ارتباط اثربخش و گرایش به تغییر، گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ ها توسط اساتید و خبرگان حوزه‌های مدیریت و رفتار سازمانی؛ و روایی صوری آنها، به وسیله چند تن از اعضای جامعه آماری تایید شد. پایایی پرسشنامه‌ها با اندازه‌گیری ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM) در نرم‌افزار (وارپ پی.ال.اس) بهره بردیم. بر اساس نتایج بدست آمده، سبک ارتباطی گیرنده ارتباط، بر ادراک ارتباط اثربخش و آمادگی برای تغییر دارای تاثیر مثبت بود؛ لیکن سبک‌های ارتباطی تهاجمی، منفعل و تهاجمی- منفعل بر درک ارتباط اثربخش و آمادگی برای تغییر تاثیر منفی داشتند. همچنین طبق نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، نقش میانجی درک ارتباط اثربخش درون سازمانی و آمادگی برای تغییر در رابطه بین سبک‌های ارتباطی رهبر و گرایش به تغییر در سطح اطمینان 99% تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of leader’s communication styles on tendency to change: A study on the effective inter-organizational conveyance and readiness for change

نویسندگان [English]

  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 1
  • Abbas Ghaedamini Harouni 2
  • Afshin Torabian 3
1 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
3 MSc. Student Manager of Public Administration, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study is aimed at determining the effects of leader’s communication styles on tendency to change through understanding effective inter-organizational conveyance and readiness for change. This research is a descriptive-correlation study from purpose dimension and  applied from audience dimension.. The statistical population of the study was 374 employees of the  Refah Bank branches at city of Isfahan. According to the Cochran formula, 270 of them were selected through stratified sampling. We collected data from archival research three questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by the viewpoints of professors and experts in   organizational behavior and management disiplines. The face validity of questonnairs was confirmed by the several members of the statistical community. The reliability of the questionnaires was measured by the Cronbach's alpha coefficient. For analysis of the data and test the hypothesis, Structural Equation Modeling (SEM) method in Warp PLS software were used. Results show that, the assertive style had a positive effect on perceptions of effective communication and readiness for change. However, aggressive, passive, and aggressive-passive communication styles had a negative impact on perceptions of effective communication as well as readiness to change. Also, results of structural equation modeling, confirmed the mediating role of understanding effective inter-organizational conveyance and readiness for change between leader’s communication styles and the tendency to change at 99% confidence level.. In order to investigate the fit of the research model, Fit indices were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership communication styles
  • effective interorganizational relationship
  • readiness for change
  • tendency to change