مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزشهای رقابتی

چکیده

این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد مدیران چگونه می‌توانند با مدیریت مناسب فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمانهای خود را در بلند مدت بهبود بخشند. برای این منظور با مروری بر مهمترین مطالعات و مدلهای موجود در این حوزه، یک مدل فرآیندی برای مدیریت فرهنگ سازمانی پیشنهاد شده است. به منظور اجرا و پیاده سازی مدل مذکور، مدل مفهومی مشخصی طراحی شده که در آن سه عامل عمده یعنی عوامل شکل دهنده فرهنگ، ویژگیهای فرهنگ و پیامدها و نتایج فرهنگ به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است .
در این مدل برای شناخت فرهنگ موجود و مطلوب از چارچوب ارزشهای رقابتی استفاده شده است که چهار گونه فرهنگی را از هم متمایز می‌سازد. بر مبنای این مدل لازم است پس از تحلیل شکاف، برنامه های مناسبی برای ایجاد تغییرات فرهنگی در سازمان طراحی و اجرا شده و اثربخشی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Culture Management: A Model Based on The Competing Values Framework

چکیده [English]

This paper tends to show how managers may improve the long term effectiveness of their organizations though a suitable organizational culture management. For this purpose ,first the specific features of the existing studies and models have been reviewed, then a process model for organizational culture management has been suggested. In order to implement the suggested process, a conceptual model has been designed focusing on three major factors that shape culture, characteristics f organizational culture (values), and the outcomes of organizational culture.
The proposed model has used Competing Values Framework to diagnose the ideal and existing culture; this framework describes the four cultural types. Finally, it proposes a specific framework for the gap analysis; formulating, imp-lementing and evaluating cultural change plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture Management
  • Competing Values Fram-ework
  • organizational Cultural Types
حبیب‌اله رعنایی کردشولی (1386) مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزشهای رقابتی سال 2 (شماره 6), 69-94 Habibollah Ranaee Kord Shooli (2007) Organizational Culture Management: A Model Based on The Competing Values Framework Volume 2 (Number 6), 69-94