استعاره چیست و چگونه تحول سازمانی را تسهیل می¬کند؟

چکیده

استفاده از استعاره¬ها در جهت تسهیل فرایند تحول سازمانی، یکی از بزرگترین دستاوردهای پژوهشگران و مشاوران سازمان در سال¬های اخیر می¬باشد. گرچه به عقیدة بسیاری، استعاره¬ها از گذشته¬های دور در زبان نقش مهمی داشته¬اند و مدت‏هاست که به صورت عملی وارد مدیریت شده-اند، اما استفاده از آن‏ها به صورت هدف¬دار و برنامه¬ریزی‏شده توسط مدیران و مشاوران عمر چندانی ندارد. در نتیجه علی‏رغم حجم قابل توجهی از ادبیات که به این مسأله اختصاص داده شده است، هنوز سوالها و ابهامات فراوانی در حوزه¬های مختلف استفاده از آن‏ها وجود دارد. استعاره¬های مناسب برای تحول سازمانی کدامند و این استعاره¬ها کدام‏یک از مراحل تحول را تسهیل می¬کنند؟ آیا این استعاره¬ها منحصر به فرد و محدودند و یا هر سازمان می¬تواند استعارة مخصوص به خود را استفاده کند؟ آیا چارچوب¬های قابل استفاده برای مدیران در این زمینه موجود است؟ چالش¬ها و تله¬های استفاده از استعاره¬ها چیست؟ شیوة به کارگیری استعاره¬ها چگونه است؟ این سوالها و ده‏ها مسئلة دیگر همگی ذهن مدیران و مشاوران سازمان را در سال¬های اخیر به خود مشغول کرده¬است. این مقاله تلاشی است در جهت مرور مختصر ادبیات تحول سازمانی و استعاره¬ها که به هدف معرفی استعاره¬های مؤثر در زمینة تحول سازمانی و ارائة یک چارچوب کلی و قابل¬استفاده توسط مدیران نوشته شده است. در این مقاله سعی شده است با تفکیک استعاره¬های سنتی و مدرن و هم‏چنین دسته¬بندی استعاره‏های مدرن، مسیر هموارتری برای مدیران در جهت استفاده از استعاره¬ها در تحول سازمانی ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is metaphor, and how it facilitates organizational change

چکیده [English]

The use of metaphors in facilitating organizational change process, is one of the most important achievements of consultants and researches in the field of management in recent years. Although, to many people, metaphors have had a long history in the management field, the systematic use and analysis of them has just started in recent years. Consequently, irrespective of the great body of literature devoted to it, we still face a lot of questions and ambiguities regarding them. Questions like: which metaphors are more suitable for explaining change? Could any organization produce its unique metaphors? Is there any standard framework to use? What are the challenges and traps in using metaphors? In which way can we properly use them?
In the paper, after a short review of the literature we introduce appropriate metaphors to use in change process as well as presenting a new and practical framework of using metaphors for managers. Finally, we differentiate modern and traditional metaphors and introduce a new classification of metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphors
  • organizational change process
مینو میرحسینی سید محمد نیک سرشت امیر اخلاصی سید علیرضا فیض¬بخش (1387) استعاره چیست و چگونه تحول سازمانی را تسهیل می¬کند؟ سال 3 (شماره 12), 83-97 Minoo Mrhoseini Seyyed Mohammad Nikseresht Amir Ekhlasi Alireza Feizbakhsh (2008) What is metaphor, and how it facilitates organizational change Volume 3 (Number 12), 83-97