هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات هوش عاطفی و هوش معنوی به عنوان عوامل پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین است. هوش عاطفی به معنای توانایی شناخت احساسات و عواطف خود و دیگران جهت مدیریت دیگران است. هوش معنوی نیز که بعد از سال ۲۰۰۰ به طور جدی مطرح شده‌است، از جنبه‌های کاربردی مفهوم معنویت است و می‌توان آن را استفاده از توانایی‌ها و منابع معنوی جهت اتخاذ تصمیمات معنادار، تعمق در موضوعات وجودی و استفاده از این دانش برای حل مسأله در زندگی دانست. در این تحقیق ما با مرور ادبیات و تحقیقات درباره این سه مفهوم، فرضیات تحقیق را بیان کرده‌ایم. برای سنجش هوش معنوی محققین این تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی پرسشنامه‌ای برای سنجش هوش معنوی ساخته‌اند. نتایج آزمون فرضیات به روش تحلیل معادلات ساختاری نشان‌دهنده آن است که هم هوش عاطفی و هم هوش معنوی اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر رهبری تحول‌آفرین دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationships between Emotional and Spiritual Intelligence and Transformational Leadership

چکیده [English]

The current study tends to investigate the impacts of emotional and spiritual intelligence as predictive factors of transformational leadership. Emotional intelligence is the ability to recognize one’s own and others’ feelings and emotions and the ability to manage both; and spiritual intelligence is defined as the ability to utilize spiritual resources to solve real-life problems. Using exploratory and confirmative factor analysis a scale is built for measuring spiritual intelligence (the other two scales are measured applying standard questionnaires) and structural equation modeling is applied for data analysis. Results show that there is a significant relationship between emotional and spiritual intelligence and transformational leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Intelligence
  • emotional intelligence
  • Spiritual Intelligence
علی‌اکبر فرهنگی مهدی فتاحی بهاره واثق عباس نرگسیان (1388) هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین سال چهارم (شماره15), 31-58