سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها

چکیده

علی¬رغم اینکه ادبیات رایج در زمینه سازمان و مدیریت، بر توانمندسازی و ایجاد کانال¬های ارتباطات باز تاکید دارند، اما نتایج تحقیقات نشان می¬دهند بسیاری از کارکنان از این موضوع شکوه می¬کنند که سازمان¬های آنها از ارتباطات، تسهیم اطلاعات و دانش آشکار و پنهان حمایت نمی¬کنند و اینها همه می¬تواند دلیلی بر شکست اهداف و برنامه¬های مدیران در سازمان¬ها باشد. یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه¬ها و اهداف سازمان، فقدان اطلاعات، فقدان اعتماد و فقدان آن¬چیزی است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهاده¬اند که عبارتست از خودداری از بیان ایده¬ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی. سکوت سازمانی پدیده¬ای رایج و شایع در اغلب سازمان¬ها می-باشد؛ اما با این حال تحقیقات چندان گسترده¬ای پیرامون آن صورت نگرفته است. این مقاله به¬دنبال آن است تا ضمن پرداختن به مفهوم پدیده سکوت و آوای سازمانی و مقایسه ¬آن¬دو با یکدیگر، انواع سکوت و انواع آوای سازمانی را تحلیل نموده، ابعاد فلسفی سکوت و چشم¬اندازهای مرتبط با آن را تشریح، متغیرهای سازمانی و مدیریتی موثر در ایجاد سکوت سازمانی را بیان، مضامین سکوت در سازمان را برشمرده، دلایل بوجود آمدن و پیامدهای ناشی از آن را توصیف نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational silence: concepts, antecedents, and consequences

چکیده [English]

Current management and organizationliterature has focused on employee empowerment and use of open communication channels. Despite this fact, results of empirical research has shown that employees believe that open communication, information, explicit or implicit knowledge sharingare not supported within their organizations. Lack of information and trust and presence of organizational silence is one of the most important obstacles to organization success. Organizational silence refers to situationswhere employees withhold information, ideas and suggestions about potential problems. In response to the need for further research regarding organizational silence, this paper addresses the concept of organizational silence and voice, types of employee silence and voice, and the philosophical dimensions of silence. In addition, negative consequences of this behavioral problem are discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • Acquiescent Silence
  • Defensive Silence
  • ProsocialSilence
  • Acquiescent Voice
  • Defensive Voice
  • Prosocial Voice
حسن زارعی متین* فاطمه طاهری** ابوالقاسم سیار (1390) سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها سال 6 (شماره 21), 77-104 Hassan Zareematin Fatemeh Taheri Abolghasem Sayyar (2012) Organizational silence: concepts, antecedents, and consequences volume 6 (number 21), 77-104