توجه توجه

مقالاتی که در چارچوب شکلی و محتوایی فصلنامه( بر اساس دستورالعمل راهنمای نویسندگان، تنظیم نشده باشند، موردبررسی قرار نخواهند گرفت.